Actuele rechtspraak week 11-18 juli 2016

 

VERHOGING AOW LEEFTIJD MAAKT IN HET ALGEMEEN GEEN INBREUK OP HET EIGENDOMSRECHT.

Mede gezien de getroffen overgangsmaatregelen (tijdelijke regeling overbrugging) zal de verhoging van de AOW-leeftijd in het algemeen proportioneel zijn. Om van gerechtvaardigd onderscheid van de maatregel te kunnen spreken is niet een beoordeling van elk individueel geval nodig. In een concreet geval zou er wel van een schending van eigendom kunnen zijn omdat er sprake is van een onevenredig zware last, maar dat kan pas vastgesteld worden bij de ingangsdatum en toekenning van de AOW. In dat geval kan tegen dat besluit tot toekenning bezwaar worden gemaakt.
CRvB 18 juli 2016, onder meer ECLI:NL:CRVB:2016:2612 en ECLI:NL:CRVB:2016:2608 (meer specifiek over proportionaliteit) en ECLI:NL:CRVB:2016:2609 (meer specifiek over gelijke behandeling) en meer algemeen over de normen ECLI:NL:CRVB:2016:2502
Wet: 7a AOW, 1 Eerste Protocol EVRM

VERJARING EN PENSIOEN BIJ CAO.

Vordering van werknemer tot nakoming van verbintenis door werkgever van nakomen pensioenplan of premiebetaling is verjaard want de werkgever had dit meer dan 5 jaar voor het moment van de vordering al moeten nakomen. De vordering tot premieverdeling tussen werkgever en werknemer conform hetgeen in de cao is bepaald, wordt verworpen want de premieafspraak is niet AVV-verklaard en overigens blijkt niet dat partijen zijn overeengekomen dat de cao tussen hen geldt.
Hof Den Haag 12 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1945

DEELNAME EN PENSIOENRECHTEN VAN RECHTSWEGE. PREMIEBETALING GEEN VOORWAARDE.

Op grond van wet op het notarisambt neemt een notaris van rechtswege deel in de pensioenregeling en verwerft hij pensioenaanspraken ook van rechtswege. Geen toekenning van pensioenaanspraken nodig en niet betaald zijn van premie kan daarom niet worden tegengeworpen. Fonds kan nog wel premies vorderingen maar het is onaanvaardbaar dit volledig te doen of deelnemer met een (fiscaal) nadeel van te laat vorderen van de premies op te zadelen.
Hof Den Haag 28 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1751
Wet: art. 113a Wet op het notarisambt

OVERGANG VAN VOORWAARDELIJK PENSIOEN.

Na overgang van onderneming gaan de verplichtingen van de regeling ter zake voorwaardelijke pensioenaanspraken over op de verkrijger. Het Pensioenfonds van de overdragende werkgever was met de uitvoering van de regeling belast en had daartoe een bedrag beschikbaar gesteld gekregen. Het nog niet gebruikte deel daarvan dient het fonds aan de verkrijger van de onderneming ter verder uitvoering van de regeling over te dragen.
Hof Den Haag 31 mei 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1422 (Pensioenfonds Smit/Boskalis)
Wet: 7:663 BW