Fusie verplichte BPF ‘en

Met de brief van 22 december 2016 [kamerstuk 32043, nr. 351] informeert de staatssecretaris van SZW de Kamer over de randvoorwaarden die het kabinet voorstaat om fusies tussen verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijk afgescheiden vermogens mogelijk te maken. Dit zou door wetswijziging per 1 januari 2018 mogelijk moeten worden. De genoemde randvoorwaarden zijn er negen:

1. Het fusieplan moet een aantal specifieke elementen bevatten en, samen met de financiële en bedrijfsmatige opzet van het nieuwe fonds, voorafgaand aan de fusie aan DNB worden voorgelegd ter goedkeuring: DNB beschikt over bevoegdheden om een verbod op te leggen tot liquidatie of collectieve waardeoverdracht op grond van prudentiële overwegingen.

2. Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen mogen tijdelijk financieel afgescheiden vermogens aanhouden:

3. Deze mogelijkheid om tijdelijk afgescheiden vermogens aan te houden wordt wettelijk beperkt tot 3 verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen: Een fusie kan plaatsvinden tussen maximaal drie verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Uitbreiding van de verplichtstelling tijdens de periode waarin tijdelijk afgescheiden vermogens worden aangehouden wordt niet.

4. Er is sprake van een duidelijke samenhang tussen de bedrijfstakken van de fuserende verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen:

5. Vrijwillige aansluitingen worden tijdelijk beperkt.

6. Geen verdere afscheiding pensioenvermogens.

7. Er is een fusievermogen.

8. Er is een goederenrechterlijke scheiding van vermogens.

9. Er is een rangregeling.