Pensioenfonds Mercurius wint rechtzaak over prudent person beginsel

Pensioenfonds Mercurius i.l. was aangeklaagd door een oud deelnemer. Deze stelde dat het Pensioenfonds onder andere in het beleggingsbeleid in strijd gehandeld zou hebben met de in de Pensioenwet vastgelegde prudent person regel. Het Pensioenfonds werd het verwijt gemaakt dat het renterisico onvoldoende was afgedekt en het fonds niet als redelijk handelend en bekwaam pensioenuitvoerder had opgetreden.

De rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 19 januari 2018 de vorderingen afgewezen. De rechtbank stelt voor op dat een pensioenfonds binnen het kader van de wettelijke regels de vrijheid heeft om naar eigen inzicht te beleggen en invulling te geven aan de prudent person regel. De rechtbank weegt mee dat in het toezicht DNB geen schending van de prudent person regel heeft vastgesteld en de certificerend actuaris heeft geoordeeld dat het beleid van het fonds in overeenstemming was met het prudent person beginsel. De keuze om het renterisico niet verder af te dekken is door het fonds bewust en afgewogen gemaakt met oog voor de marktomstandigheden. Daarbij is welbewust een zeker risico genomen, juist om aan pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. De inschattingen die het fonds hierbij heeft gemaakt, zijn volgens de rechtbank aanvaardbaar. Het beleid van het fonds is volgens de rechtbank daarom niet in strijd met de prudent person regel, noch anderszins onrechtmatig.