Automatische waardeoverdracht klein pensioen leidt vrijwel zeker tot extra kosten werkgever

Naast een minder grote verlaging van de administratielasten dan gewenst nemen de bijbetalingslasten voor de werkgever vrijwel zeker toe. Het verzoek tot een waardeoverdracht afkomstig van de deelnemer blijft ongewijzigd. Nieuw is dat de pensioenuitvoerder alle nieuwe kleine pensioenen regelmatig zal proberen op te sporen door te zoeken naar een ‘hit’ in het pensioenregister. Bij een ‘hit’ wordt de waarde automatisch overgeheveld naar de nieuwe pensioenuitvoerder. De gewezen deelnemer kan daar niet tegenin gaan. Volgens het voorgestelde art. 70a Pensioenwet is het een recht van de pensioenuitvoerder. De verwachting is dat het aantal waardeoverdrachten en bijbetalingsverplichtingen voor de werkgever hierdoor zullen toenemen. Bij uitgaande waardeoverdrachten door de lage marktrente. Bij een inkomende waardeoverdracht komt het surplus toe aan de werknemer, in de vorm van een extra pensioenaanspraak. Mijn inziens een ongewenst neveneffect. Een effect dat bijvoorbeeld opgelost kan worden door het voorgestelde artikel 70a lid 3 Pensioenwet voor invoering aan te passen. Daarin zou de eis van een actuariële gelijkwaardigheid kunnen worden losgelaten.

Het voorgestelde art. 70 lid 3 Pensioenwet:
3. De ontvangende pensioenuitvoerder waarborgt dat de actuariële waarde van de door de
deelnemer te verwerven pensioenaanspraken ten minste gelijk is aan de op dezelfde grondslagen
berekende waarde van de over te dragen pensioenaanspraken.

Bij de huidige afkoop van een klein pensioen speelt het probleem van bijbetaling door de werkgever niet. Wel als de werknemer op eigen initiatief tot een waardeoverdracht besluit. Daar komt na de implementering van de nieuwe wet nu ook de financiële nadelen van een automatische waardeoverdracht voor de werkgever bij. Schrale troost, de bijbetaling veroorzaakt door de automatische waardeoverdracht is net zoals de over te dragen pensioenaanspraken …. klein.

Dirk-Jan Plate
Pensioenconsultant CPC