Per 1 januari 2016 invoering Wet algemeen pensioenfonds (Apf)

Per 1 januari 2016 wordt het algemeen pensioenfonds (APF) geïntroduceerd. Dit fonds maakt een nieuwe bundeling van verschillende pensioenregelingen mogelijk. Hierdoor kunnen allerlei voordelen worden gerealiseerd in het belang van deelnemers, zoals het beperken van bestuurlijke lasten, vermogensbeheer- en uitvoeringskosten. De Eerste Kamer stemde met een zeer ruime meerderheid in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma. Staatssecretaris Klijnsma is blij met de brede steun: “Sociale partners krijgen hiermee de mogelijkheid om een pensioenregeling van hun werknemers op een nieuwe manier onder te brengen. Vooral middelgrote en kleinere pensioenfondsen kunnen, gezien hun beperkte omvang, profijt hebben van de voordelen die het algemeen pensioenfonds biedt.’’

Een APF kan verschillende pensioenregelingen uitvoeren met gescheiden vermogens. Het bestuur is, net als in elk ander pensioenfonds, verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging van alle betrokken partijen. Steeds meer pensioenfondsen zijn op zoek naar een groter collectief om zich bij aan te sluiten. In de afgelopen jaren is het aantal pensioenfondsen sterk gedaald. Uit de laatste kwartaalcijfers blijkt dat er momenteel 329 pensioenfondsen zijn. Dat waren er in 1999 nog ruim duizend. De verwachting is dat het aantal fondsen in de loop van 2016 verder daalt, mede door de komst van het APF. De vraag is of dit laatste inderdaad de ontwikkeling gaat versnellen.

Wijzigingen Pensioenwet met Verzamelwet SZW 2017
Deze wet is op 19 december 2017 aangenomen door de Eerste Kamer en zal naar verwachting 1 januari 2018 in werking treding. De wijzigingen in de Pensioenwet zijn in art. I van de wet aangegeven (Kamerstuk 34674).
Het belangrijkste punt voor het Apf is:

1. Uitvoeringsreglement beëindigde pensioenregeling en het algemeen pensioenfonds

Bij een gesloten fonds vindt geen opbouw van pensioenaanspraken meer plaats. Voor gesloten fondsen (beëindigde pensioenregelingen) waarvan de onderneming van de werkgever heeft opgehouden te bestaan, kan bij overgang naar een algemeen pensioenfonds geen uitvoeringsovereenkomst worden gesloten. In artikel 23a van de Pensioenwet is geregeld dat het algemeen pensioenfonds in die situatie een uitvoeringsreglement vaststelt. Voorgesteld wordt dit mogelijk te maken voor alle gesloten fondsen. In het belang van de deelnemers in het gesloten fonds, acht de regering het wenselijk onderbrenging van de beëindigde regeling bij een algemeen pensioenfonds altijd mogelijk te maken.

Sociale verzekeringen en bijstandsuitkeringen per 1 januari 2016

 

Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2016. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.507,80 naar € 1.524,60 bruto per maand.

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 vindt u in de bijlage bij dit bericht.

Voorlopig maximaal pensioengevend loon 2016

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft het maximum pensioengevend loon voor 2016 voorlopig vastgesteld op € 101.519. Dit bedrag is bepaald door het huidige maximum pensioengevend loon van € 100.000 te vermenigvuldigen met de contractloonontwikkelingsfactor 2016. Voor de omvang van het in 2016 geldende maximum pensioengevend loon geldt nog wel het voorbehoud van het bij ministeriële regeling definitief vast te stellen geldende maximum pensioengevend loon.

 

Update per 1-1-2017 : Voor het jaar  2017 is het maximaal pensioengevend loon € 103.317,-

 

Zie: Pensioengevend loon 

Rekenregels 1 januari 2016

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2016 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen. In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van het Belastingplan 2016, zoals aanvaard door de Tweede Kamer op 18 november 2015.

Relevante documenten:
Rekenregels per 1 januari 2016 inclusief bijlagen I.1 en I.2
Rekenregels januari 2016: bijlage II.1 – II.3
Rekenregels januari 2016: bijlage II.4 – II.6

 

 

 Wil je alle informatie van PensioenWiki raadplegen?  Klik hier om lid te worden