Geen instemming ondernemingsraad over wijziging uitvoeringsovereenkomst voor 1 oktober 2016

Geen instemming ondernemingsraad over wijziging uitvoeringsovereenkomst voor 1 oktober 2016

Dit heeft het Hof Den Haag op 25 oktober jl beslist. Het ging om opzegging van de oude uitvoeringsovereenkomst met een pensioenfonds en aangaan van een nieuwe, waarbij de bijstortingsplicht was vervallen. De ondernemingsraad stelde dat zijn instemming nodig was, mede omdat hiermeen de pensioenovereenkomst was gewijzigd. Net zoals de rechtbank eerder besliste het Hof dat onder het oude, voor 1 oktober 2016 geldende recht de ondernemingsraad geen instemmingsrecht heeft over de uitvoeringsovereenkomst. Zoals eerder bericht is het instemmingsrecht van de ondernemingsraad per 1 oktober 2016 gewijzigd en heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht over aspecten van de uitvoeringsovereenkomst die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst.

 

Zie ook Instemmingsrecht OR verbreed  en Ondernemingsraad

Nieuwe regels voor aparte indexatiedepots voor pensioenfondsen

Nieuwe regels voor aparte indexatiedepots voor pensioenfondsen

Pensioenfondsen mogen aparte potjes aanhouden, onder andere voor indexatie van pensioenen. Sinds de invoering van de nieuwe financiële toezichtregels voor pensioenen vanaf 1 januari 2015 mogen fondsen niet meer indexeren dan hun financiële positie toelaat. Dat geldt normaal gesproken ook bij de inzet van depots. Om bepaalde arbeidsvoorwaardelijke afspraken over een wijziging van de pensioenregeling te vergemakkelijken, wordt nu onder strikte voorwaarden toegestaan dat fondsen tijdelijk extra indexatie uit een depot mogen verlenen.

Die tijdelijke uitzondering geldt ook in geval van een fusie van pensioenfondsen. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiertoe een besluit genomen. Met dit besluit neemt ze bestaande knelpunten weg en komt ze een wens van de sociale partners en de pensioensector tegemoet.

Indexatieregel

Volgens de huidige pensioenregels mogen fondsen alleen indexeren als dat toekomstbestendig gebeurt. Dat betekent dat fondsen niet meer mogen indexeren dan op grond van hun beleidsdekkingsgraad verantwoord is. Met dit voorstel kan in een aantal specifieke gevallen tijdelijk van deze regel worden afgeweken. Door de mogelijkheid om bepaalde groepen via extra indexatie te compenseren, wordt het voor sociale partners gemakkelijker om bepaalde afspraken te maken over een aanpassing van de pensioenregeling of om bij fusies van pensioenfondsen de groep deelnemers tegemoet te komen uit het fonds dat voorheen een gunstigere dekkingsgraad had. Fusies in pensioenland zijn steeds vaker aan de orde.

Maximum

Eén van de randvoorwaarden is dat een fonds maximaal tien jaar mag afwijken van de indexatieregels. En dat de groep binnen een fonds die een verhoogde indexatie krijgt duidelijk is afgebakend. Toekomstbestendig indexeren moet als hoofdregel voorop blijven staan om ervoor te zorgen dat de middelen in een fonds evenwichtig over alle generaties verdeeld worden.
Het besluit wordt binnenkort in het Staatsblad gepubliceerd om vervolgens in werking te treden.

 

Zie hier voor meer

Breaking news: achterstallige pensioenpremies gaan over op verkrijger bij overgang onderneming

Achterstallige pensioenpremies gaan over op verkrijger bij overgang onderneming

Breaking news. Achterstallige pensioenpremies gaan bij de overgang van een onderneming over op de verkrijger van de onderneming voor zover het de nog in dienst zijnde werknemers betreft. Dat besliste de Hoge Raad in een uitspraak van vandaag 14 oktober. Hiermee bevestigde de Hoge Raad de eerdere uitspraak van het Gerechtshof. Ook oordeelde de Hoge Raad dat het bedrijfstakpensioenfonds de premies bij de verkrijgende werkgever kan vorderen. Nadere toelichting volgt.

Actuele rechtspraak week 3 oktober 2016

ONVERSCHULDIGDE BETAALDE PREMIE KAN NIET TERUGGEVORDERD WORDEN.

 

Hoewel de werkgever onverschuldigd premie heeft betaald aan een verplicht bedrijfstakpensioenfonds, kan deze premie niet teruggevorderd worden. De werkgever ging er van uit en mocht denken er sprake was van verplichte deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds. De betaalde premie en daarop toegekende aanspraken zouden dan teruggedraaid moeten worden. Dat achtte het Hof niet aanvaardbaar. De Hoge Raad verwerpt nu het hiertegen gerichte cassatieberoep zonder nadere motivering
Hoge Raad 23 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2170

 

PENSIOENOPBOUW EINDIGT BIJ EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST.

 

Vordering bedrag aan schade wegens gemist voorwaardelijk pensioen na einde dienstverband. Volgens het Hof heeft de werknemer door einde dienstverband geen schade, want de opbouw van pensioen betreft niet een postcontractueel na het einde van de arbeidsovereenkomst doorlopende verplichting
Hof Den Bosch 27 september 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4298

 

VRIJSTELLING VERPLICHT BPF. GEEN TIJDIGE EIGEN PENSIOENREGELING.

Vrijstelling verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Is tijdig een eigen regeling getroffen? Volgens de uitspraak niet omdat niet is gebleken dat een overeenkomst ter uitvoering van de pensioenregeling tijdig met de verzekeraar tot stand is gekomen. Er was wel een offerte en aanmeldingsformulier door verzekeraar aan de werkgever gezonden , maar dat is niet voldoende.
Cbb 6 september 2016, ECLI:NL:CBB:2016:281