De Tweede Pijler is het op het inkomen uit de Eerste Pijler aanvullende pensioen. Pensioen in de Tweede Pijler is een arbeidsvoorwaarde en is het resultaat van overeenstemming tussen werkgever(s) en werknemer(s). Als de arbeidsvoorwaarde pensioen wordt overeengekomen dan is een veelheid aan wet- en regelgeving van toepassing.

In dit onderdeel van de PensioenWiki is deze wet- en regelgeving uitgewerkt en verdeeld naar de volgende categorieën:

Inhoud pensioenovereenkomst

Aanbod en aanvaarding

Afstandsverklaring

Leeftijd, drempel en wachttijd

Gelijke behandeling

Fictief aanbod

Arbeidsduur en omvang

Chronische ziekte, handicap

Leeftijd

Burgerlijke staat

Niet beschermde grondslag

Wet Medische Keuringen

Convenant arbeid gerelateerde verzekeringen

Premie en deelnemersbijdrage

Premiebetalingsachterstand

Verzekeraar en PPI

Pensioenfonds

Premiebetalingsvoorbehoud

Geen premie, geen/wel recht

Evenredige verwerving en kosten

Pensioen en onbetaald verlof

Bedrijfsfusie

Aandelenfusie

Juridische fusie

Individuele instemming

Instrumentarium

Cao

Ondernemingsraad

Pensioenfondsbestuur

Fiscale wijziging

Ongelijke behandeling

Doorwerken na AOW leeftijd

Partnerpensioen en WW

Pensioenontslag

Faillisement

Flexibele mogelijkheden: Ruilen

Flexibele mogelijkheden: variabele uitkeringen

Uitgewerkte rechtsverhouding

Vrijwillige voortzetting

Collectieve waardeoverdracht

Artikel 83 PW

Artikel 84 PW

Mogelijkheden individuele waardeoverdrachten

Verandering werkgever

Zelfde werkgever

Shopmogelijkheden

Rekenregels

Bijbetalingsverplichting

Beeindigingsovereenkomst

NP in hoger of eerder OP

Uitruil OP in NP

Overige uitruilmogelijkheden

Bpf

Verplichtstelling

Aanvraag verplichtstelling

Werkingssfeer

Bewijslast

Verjaring

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Geen premie, wel recht

Rechtsingang

Vrijstelling

Vrijstellingsgronden

Voorwaarden

Vrijwillige deelname

Aanschrijving

Ftk

Beleidsdekkingsgraad

Beleggingen

Technische voorzieningen

Eigen vermogen

Parameters

Premie

Toeslagen

Abtn

Herstel- en crisisplan

Korting aanspraken en rechten

Haalbaarheidsanalyse

Ultimate Forward Rate (Ufr)

Governance

Bestuur

Medezeggenschap

Toezicht

Verantwoording

Pensioencommunicatie

Wet pensioencommunicatie

Juridische binding informatie

Verjaring

Echtscheiding

Boon /Van Loon

Pensioenwet en scheiding

Wet verevening pensioen bij scheiding

Verjaring vordering ex-genoten

Verslaglegging

IAS 19

RJ 271

Wet Loonbelasting 1964

Pensioenregeling

Pensioensoorten

Hoogte pensioenopbouw

Maximale opbouw

100% norm

Premiestaffels

Verschil fiscale ruimte DB en DC

AOW-franchise

Pensioenrichtleeftijd

Pensioengevend loon

Dienstjaren

Overige bepalingen

Netto pensioen

Verboden handelingen en sancties

RVU

Flexibiliseringsmogelijkheden

Demotie

Doorwerken

Pensioenknip

Uitruil pensioensoorten

Uitstellen en vervroegen

Variabele uitkeringen

Successiewet 1956

Buitenlandse wn in nl

NL wn in buitenland

Algemeen Pensioenfonds

Volgende pagina’s van de Tweede Pijler alleen toegankelijk voor abonnees.