Algemene Voorwaarden Pensioen Netwerk Groep en PensioenWiki

Als u zich aanmeldt als abonnee van de Pensioen Netwerk  Groep en/of PensioenWiki stemt u automatisch in met onze Algemene voorwaarden.

Artikel 1 Definities

Aanbieder: Pensioen Netwerk Groep (PNG B.V.) in het vervolg genoemd:PNG
Abonnee: Betalende gebruiker
De website:  www.pensioenwiki.nl
PNG: afkorting Pensioen Netwerk Groep
Gebruiker: Natuurlijk persoon die inlogt op de website www.pensioenwiki.nl

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tussen aanbieder en gebruiker(s) en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en/of overeenkomsten, waarbij aanbieder diensten verleent zoals maar niet uitsluitend het ter beschikking stellen van informatie, ondersteuning, en/of het verrichten of laten verrichten van prestaties met betrekking tot PNG voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden waaronder inkoopvoorwaarden van de gebruiker maken geen deel uit van deze gebruiksvoorwaarden en binden aanbieder niet tenzij aanbieder deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. In dat geval blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
 3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
 4. De gebruiksvoorwaarden zijn binnen PNG beschikbaar voor raadpleging. Indien een nieuwe versie beschikbaar komt geldt deze vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand en vervalt de vorige versie. Dit wordt op de FVW site voor elke gebruiker kenbaar gemaakt. Door het gebruiken van PNG  stemt een gebruiker in met de vigerende gebruiksvoorwaarden.

Artikel 3 Beschikbaarheid van PNG

 1. Aanbieder stelt inhoud binnen de website www.pensioenwiki.nl online via het internet beschikbaar voor gebruikers door het leveren van een niet overdraagbaar gebruiksrecht dat toegang tot de inhoud van de PNG biedt.
 2. Aanbieder streeft naar een voortdurend on-line beschikbaarheid van de website maar garandeert deze niet.
 3. Aanbieder is geen schadevergoeding of boete verschuldigd indien de website al dan niet tijdelijk niet of niet volledig voor gebruik beschikbaar is.

Artikel 4 Copyrights / gebruik en verspreiding van informatie

 1. Het is gebruiker of wie dan ook niet toegestaan PNG te integreren, in te bedden, of anderszins al dan niet ogenschijnlijk deel uit te laten maken van een andere dienst en/of al dan niet onder de naam Pensioen Netwerk Groep of Pensioenwiki dan na schriftelijke toestemming van aanbieder. Bij geconstateerde overtreding verbeurt overtreder een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- per overtreding voor elke dag dat de overtreding plaatsvond een en ander onverminderd alle verdere rechten van aanbieder, waaronder dat op nakoming en/of vergoeding van de overigens werkelijk door haar geleden schade.
 2. Ingeval gebruiker door een derde wordt aangesproken op grond van een inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht door een auteur van PNG, dan vrijwaart de betreffende auteur de abonnee voor de schade ter zake, mits de gebruiker aanbieder direct en onverwijld op de hoogte stelt van een dergelijke aanspraak en auteur in plaats van abonnee alle onderhandelingen of procedures jegens deze derde zal voeren en de gebruiker aan auteur alle mogelijke assistentie die haar redelijkerwijs gevergd kan worden zal geven daartoe. Deze vrijwaring vervalt indien gebruiker, in welke vorm dan ook, jegens deze derde aansprakelijkheid erkent. Voorts is gebruiker gehouden al die aanwijzingen van auteur na te komen die redelijkerwijze van haar verwacht kunnen worden om enige schade, in verband met een aanspraak als hierboven genoemd, te verminderen of uit te sluiten. Aanbieder legt de verplichting tot deze vrijwaring de auteurs middels een overeenkomst tussen auteur en aanbieder vast.
 3. Het gebruiken en verspreiden van informatie afkomstig van andere gebruikers, zoals bijvoorbeeld discussies met of van andere gebruikers (al dan niet via LinkedIn forum), is voor eigen rekening en risico van gebruiker en valt buiten de controlemogelijkheden en reikwijdte van aanbieder en/of auteurs.
 4. De inloggevens van gebruiker zijn strikt persoonlijk en mogen tenzij overeengekomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met aanbieder niet aan een of meerdere derde(n) ter beschikking worden gesteld op straffe van een direct verbeurde boete van Eur 1.000,- per overtreding. Voor een abonnee geldt daarnaast dat zij indien zij haar inloggegevens aan een of meerdere derde(n) ter beschikking stelt het abonnementsgeld, dat degene bij wie de inloggegevens direct of indirect terecht komen en/of zijn gekomen verschuldigd zou zijn geweest indien deze zelf een abonnement op de PNG  onderdelen had afgenomen die worden ontsloten met de van de abonnee verkregen inloggegevens, is verschuldigd.

Artikel 5 Reikwijdte, juistheid en actualiteit van opgenomen informatie en diensten

 1. Aanbieder streeft na om een actueel aanbod van voor financiële professionals  relevante  (pensioen) vakinhoudelijke informatie middels PNG en de website ter beschikking te stellen.
 2.  De informatie binnen PNG is gebaseerd op beste weten en kunnen van auteurs, niettemin garanderen aanbieder en auteurs niet dat fouten ontbreken. Gebruiker aanvaardt dat de informatie binnen PNG onverhoopt  fouten kan bevatten.
 3. Aanbieder streeft ernaar om de informatie binnen PNG  actueel te houden.

Artikel 6  Abonnementen en contractsduur

 1. Abonnees worden lid voor een kalenderjaar of bij aanvang van het lidmaatschap na 1.1. van enig jaar voor het resterende kalenderjaar, eindigende 31.12.
 2. Abonnees betalen per (resterend) kalenderjaar vooraf, voor toegang tot functies en/of onderdelen die met het betreffende abonnement zijn verbonden.
 3. Het abonnementsgeld kan slechts worden voldaan op één van de wijzen of de wijze die op de persoonlijke pagina van de gebruiker beschikbaar is gemaakt. Direct betaling middels Ideal en betaling via overboeking met betaaltermijn maximaal 14 dagen.
 4. Indien een abonnee gedurende het kalenderjaar een abonnement afsluit, gelden de volledige abonnementskosten voor de betreffende periode. Direct na ontvangst van de betaling worden de onderdelen en/of functies waar een abonnement op is genomen voor de abonnee beschikbaar gemaakt.
 5. Een abonnement is opzegbaar (schriftelijk) tot twee maanden voor einde contractsdatum.  Per eerstvolgende dag van de volgende contractsperiode (jaar)  eindigt dan de betalingsplicht en de toegang tot de functies en/of onderdelen waar het opgezegde abonnement toegang toe gaf.
 6. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement en de hierbij horende betalingsverplichting met een jaar voortgezet.

Artikel 7 Privacy en beveiliging

 1. Persoonlijke gegevens die binnen PNG worden opgeslagen, zijn tegen toegang door derden beveiligd. Aanbieder is slechts aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van falen van deze beveiliging indien deze niet wordt veroorzaakt doordat een derde een kunstgreep toepaste om de beveiliging te omzeilen en voor zover de host en/of bouwer van het systeem hiervoor aansprakelijk en verzekerd is.
 2. Door gebruiker ingevoerde persoonlijke gegevens worden gebruikt ten behoeve van administratie en toegangsbeheer door aanbieder en het verstrekken van informatie aan gebruiker.
 3. Gegevens over of analyses van gebruikersgedrag worden niet in tot een specifieke gebruiker herleidbare vorm aan anderen dan aanbieder of auteurs ter beschikking gesteld zonder uitdrukkelijke toestemming van gebruiker op straffe van een direct verbeurde boete van € 1.000 per overtreding tenzij aanbieder of auteur hier juridisch toe verplicht is of wordt.
 4. In het kader van coaching of begeleiding bij studie kan een gebruiker, wanneer deze functionaliteit binnen PNG beschikbaar wordt, een trainer tot deze gebruiksinformatie en analyses toegang geven.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van aanbieder voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit of samenhangende met gebruik van de website www.pensioennetwerkgroep.com en www.pensioenwiki.nl is, afgezien van opzet, uitgesloten.
 2. Zoals in artikel wordt beschreven wordt de informatie binnen PNG/de website met zorg samengesteld. Niettemin aanvaardt aanbieder geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie binnen PNG, door wie of van welke aard dan ook, behoudens bij opzet.
 3. Indien aansprakelijkheid zou ontstaan uit handelen of nalaten van een auteur is aanbieder slechts aansprakelijk voor zover auteur hiervoor aansprakelijk en verzekerd is.

Artikel 9 Tarieven

 1. De abonnementsbedragen zijn exclusief BTW.
 2. De prijzen voor een abonnement worden per kalenderjaar vastgesteld.
 3. Abonnee kan elke kalendermaand zijn abonnement opzeggen of wijzigen, met inachtneming van artikel 6.
 4. De tarieven per abonnement gelden zoals die op PNG site en PensioenWiki zijn vermeld, tenzij er in een schriftelijke overeenkomst afwijkende afspraken ter zake zijn gemaakt.

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.