Verhoging pensioenrichtleeftijd, hoe te compenseren?

Om de tafel, is de belangrijkste eerste stap, zeker als de werkgever eerder een maximale regeling heeft toegezegd.

Stel er is bij een middelloonregeling het maximale opbouwpercentage van 1,875% toegezegd met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Vanaf 1-1-2018 hoeft het opbouwpercentage niet te worden gewijzigd, als de pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling naar 68 jaar wordt verhoogd. Kan de pensioenrichtleeftijd ook op de huidige lagere leeftijd blijven staan? De belastingdienst reageert daar in ‘Vraag & Antwoord 17-012’ als volgt op:
“Ook na 1 januari 2018 mag in een pensioenregeling een pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar worden opgenomen. Wel geldt dan de voorwaarde dat de omvang van het op te bouwen ouderdomspensioen niet hoger is dan het op basis van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen naar de lagere pensioenrichtleeftijd herrekende fiscaal maximale ouderdomspensioen ingaande op de eerste dag van de maand waarin de 68-jarige leeftijd wordt bereikt. Dit volgt uit artikel 18a, zesde lid, Wet LB. Deze actuariële herrekening kan zowel plaatsvinden in de opbouwfase als op de ingangsdatum van het pensioen. In de opbouwfase leidt de herrekening tot een lagere jaarlijkse maximale opbouw voor het ouderdomspensioen”.
Als de pensioenleeftijd 67 blijft, wordt het opbouwpercentage actuarieel herrekend naar ongeveer 1,75% (zie Vraag & Antwoord 17- 012). Dat betekent een versobering van de arbeidsvoorwaarden. Een pensioenovereenkomst kan niet zomaar worden aangepast ten gevolge van een fiscale wijziging. Eventueel moet de ondernemingsraad om instemming worden gevraagd. Dat bindt de individuele werknemer niet. Tenzij er bijvoorbeeld in de pensioenovereenkomst een wijzigingsbeding is opgenomen en de fiscale aanpassing een zwaarwichtig belang van de werkgever betreft. Hoe te wijzigen ga ik hier niet verder uitdiepen. Wel of er ook alternatieven zijn. Zeker. Bijvoorbeeld:

· Een 13e maand of bonus voortaan wel meenemen als pensioengevend salaris.
· Tot 2018 is er geen sprake van een maximale opbouw. De huidige opbouw is bijvoorbeeld 1,70%, wat ruimte biedt.
· De huidige franchise is hoger dan de minimale. Dan is daar wellicht ruimte.
· Combinaties.

Anders moet de werkgever de werknemer op een andere manier compenseren, nadat zij dit eerst met elkaar hebben besproken, om de tafel.

Dirk-Jan Plate
Pensioenconsultant CPC