Waardeoverdracht klein pensioen en bij wijziging pensioenleeftijd

 

 

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel over dit onderwerp en het is op 21 november 2017 bij de Eerste Kamer ingediend. Het treedt 1 januari 2019 in werking. Zie staatscourant van 13 december 2017.

 

Het wetsvoorstel regelt:

 

Vervallen hele kleine pensioenen bij einde deelneming (art. 55 lid 6 Pensioenwet)

 

Dit betreft het vervallen de pensioenaanspraken van een deelnemer bij beëindiging van de deelneming, indien op basis van de tot het tijdstip van beëindiging opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen de uitkering van het ouderdomspensioen op jaarbasis op de reguliere ingangsdatum niet meer zal bedragen dan € 2,– per jaar.

 

Recht op afkoop klein ouderdomspensioen bij ingang (art. 66 Pensioenwet)

 

De pensioenuitvoerder heeft het recht om bij de ingang van het ouderdomspensioen een aanspraak op ouderdomspensioen en andere aanspraken ten behoeve van de gepensioneerde of zijn nabestaanden af te kopen, indien:

 1. de uitkering van het ouderdomspensioen op de ingangsdatum minder bedraagt dan € 467,89 per jaar; en
 2. de gepensioneerde geen bezwaar maakt tegen de afkoop indien de deelneming is geëindigd voor 1 januari 2007 of de gepensioneerde instemt met de afkoop indien de deelneming is geëindigd vanaf 1 januari 2007.

De pensioenuitvoerder stelt de afkoopwaarde ter beschikking aan de gepensioneerde dan wel de gewezen deelnemer, met uitzondering van de afkoopwaarde van een bijzonder partnerpensioen, die ter beschikking wordt gesteld aan de gewezen partner.

De pensioenuitvoerder betaalt de uitkering op de dag dat de aanspraken of rechten vervallen in verband met de afkoop.

 

Recht op afkoop klein pensioen voor gewezen deelnemer (art. 66 Pensioenwet)

 

De pensioenuitvoerder heeft het recht om pensioenaanspraken van een gewezen deelnemer af te kopen, indien:

 1. op basis van de tot het tijdstip van beëindiging van de deelneming opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen de uitkering van het ouderdomspensioen op jaarbasis op de reguliere ingangsdatum, getoetst per 1 januari van dat jaar, minder zal bedragen dan het in het eerste lid, onderdeel a, genoemde bedrag (zie hiervoor genoemd bij afkoop pensioen bij ingang);
 2. de gewezen deelnemer geen bezwaar maakt tegen de afkoop indien de deelneming is geëindigd voor 1 januari 2007 of de gewezen deelnemer instemt met de afkoop indien de deelneming is geëindigd vanaf 1 januari 2007; en
 3. de deelneming is geëindigd vanaf 1 januari 2018 en de pensioenuitvoerder na beëindiging van de deelneming ten minste vijf maal tevergeefs heeft gepoogd de overdrachtswaarde van de pensioenaanspraken van een gewezen deelnemer over te dragen als bedoeld in artikel 70a en na de beëindiging van de deelneming of, indien de deelneming is geëindigd tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019, na 1 januari 2019, ten minste vijf jaar is verstreken.

 

Recht op waardeoverdracht klein ouderdomspensioen (art. 70a Pensioenwet)

De pensioenuitvoerder heeft het recht om na beëindiging van de deelneming de overdrachtswaarde van de pensioenaanspraken van een gewezen deelnemer over te dragen indien:

 1. op basis van de opgebouwde aanspraak op ouderdomspensioen de uitkering van het ouderdomspensioen op jaarbasis op de reguliere ingangsdatum minder zal bedragen dan het op basis van artikel 66 bepaalde bedrag;
 2. de pensioenuitvoerder bij de toepassing van dit lid niet een lager maximum hanteert dan het in onderdeel a bedoelde bedrag;
 3. de opgebouwde aanspraak geen nettopensioen betreft; en
 4. de waardeoverdracht ertoe strekt het de gewezen deelnemer mogelijk te maken pensioenaanspraken te verwerven bij de ontvangende pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever of de beroepspensioenregeling.

De ontvangende pensioenuitvoerder is verplicht de overdrachtswaarde aan te wenden ter verwerving van pensioenaanspraken voor de deelnemer.

De ontvangende pensioenuitvoerder waarborgt dat de actuariële waarde van de door de deelnemer te verwerven pensioenaanspraken ten minste gelijk is aan de op dezelfde grondslagen berekende waarde van de over te dragen pensioenaanspraken.

De overdragende en ontvangende pensioenuitvoerder brengen in het kader van de waardeoverdracht geen kosten in rekening bij de gewezen deelnemer.

 

Waardeoverdracht bij wijziging pensioenleeftijd zonder instemming rechthebbende en zonder instemming DNB

Collectieve waardeoverdracht is mogelijk bij een wijziging van de pensioenregeling om de oude opgebouwde aanspraken daarmee onder de nieuwe regeling te brengen (invaren).  Het is een afwijking van het wijzigingsverbod van art. 20 Pensioenwet. Daarom geldt de eis van instemming van de rechthebbende, welke instemming door geen bezwaar te maken kan worden verkregen. Voor uitsluitend een aanpassing van de pensioenleeftijd aan een fiscale pensioenleeftijd regelt het wetsvoorstel dat geen instemming van de rechthebbende nodig is. Ook hoeft dan geen instemming van DNB verkregen te worden. Dit geldt uitsluitend indien de wijziging enkel een verhoging van de pensioenleeftijd betreft en de mogelijkheid bestaat deze weer te vervroegen. Indien tegelijk ander aspecten wijzigen of een verschuiving tussen pensioensoorten plaatsvindt, blijft instemming nodig.  Het wetsvoorstel regelt tevens dat het verzoek om collectieve waardeoverdracht niet alleen door de werkgever, maar ook door de sociale partners kan worden gedaan.

De tekst luidt dat de eis van instemming niet geldt wanneer de collectieve wijziging van de pensioenovereenkomsten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, inhoudt dat de pensioenaanspraken worden omgezet in pensioenaanspraken die zijn berekend op basis van een hogere pensioenrichtleeftijd en voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 1. de nieuwe pensioenrichtleeftijd betreft een pensioenrichtleeftijd als bedoeld in artikel 18a, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, zoals dit artikel op enig moment luidt of luidde;
 2. de pensioenregeling voorziet in de mogelijkheid de ingangsdatum van het pensioen te vervroegen naar de ingangsdatum voor de wijziging; en
 3. bij de vervroeging worden in de flexibiliseringfactoren naar de ingangsdatum van het pensioen voor de wijziging geen selectiefactoren in aanmerking genomen.

Alle berichten van PensioenWiki zijn openbaar toegankelijk en alle andere informatie is voor leden, lid worden kan via www.pensioenwiki.nl