Handreiking Sanctiewet door Pensioenfondsen

Door het oplopen van internationale spanningen, bijvoorbeeld rondom Irak, Syrië, Libië en Rusland, nemen sancties vanuit de Verenigde Naties, Europa en nationale wetgeving een steeds belangrijkere positie in.

De pensioensector heeft op grond van de Sanctiewet 1977 c.a. (SW) en EU sanctieverordeningen specifieke verplichtingen waar het gaat om het naleven van sanctiemaatregelen. DNB wil pensioenfondsen met deze handreiking ondersteunen in het begrijpen van de verplichtingen onder de SW.

Analyses toekomst pensioenstelsel

Het ministerie van SZW heeft het CPB gevraagd om enkele analyses betreffende de toekomst van het pensioenstelsel. De eerste analyse betreft de uitkomsten van de SER-varianten voor het toekomstige pensioenstelsel bij meer extreme scenario’s en enkele specifieke scenario’s die aansluiten bij de economische situatie in Nederland en Japan. De tweede analyse betreft het plan van 3 politieke jongerenorganisaties voor het toekomstige pensioenstelsel.

De uitkomsten voor de meer extreme scenario’s illustreren dat het pensioen in alle contracten gevoelig is voor de economische ontwikkeling. De uitkomsten bij de meest ongunstige scenario’s zijn in de contracten met uitgebreide risicodeling iets minder ongunstig dan in de contracten met beperkte risicodeling. Uitgebreide risicodeling beperkt de verschillen in pensioenresultaat tussen verschillende generaties.

 

Zie hier het gehele document.

 

Zie verder: Toekomst pensioenstelsel

 

 

Actuele rechtspraak week 4 juli 2016

GEEN AFSTORTING PENSIOEN DGA BIJ SCHEIDING.

De vrouw heeft pensioen in eigen beheer opgebouwd. In het kader van de scheiding worden de aandelen van de B.V. aan de man toebedeeld. Daarop vordert de vrouw afstorting van het in eigen beheer opgebouwde pensioen. Het gaat hier niet om door de man opgebouwd pensioen dat hij moet verevenen, zodat de afstortingsrechtspraak van de Hoge Raad niet van toepassing is.

Hof Amsterdam 21 juni 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2364

 

Zie ook: Afstortingsverplichting

Actuele rechtspraak week 27 juni 2016

VERZOEK OM BETALINGSREGELING IS GEEN MEDEDELING VAN BETALINGSONMACHT. BESTUURDER IS DERHALVE HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJK  VOOR BETALING VAN PENSIOENPREMIES AAN VERPLICHT BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS

Hof Amsterdam 26 april 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:1724

Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder besloten vennootschap voor niet betaalde pensioenpremies. Toepassing artikel 23 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. Melding betalingsonmacht voldoet niet aan daaraan te stellen eisen. Kennelijk onbehoorlijk bestuur. Verplichting tot betaling wettelijke rente over premieschuld

Zie ook: Hoofdelijke aansprakelijkheid  

Als gevolg van de Wet pensioencommunicatie is de startbrief vervangen door laag 1 van de Pensioen 1-2-3

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2016, nr. 2016-0000145098, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege de Wet pensioencommunicatie

Als gevolg van de Wet pensioencommunicatie is de startbrief vervangen door laag 1 van de Pensioen 1-2-3 waarin basisinformatie wordt opgenomen over de pensioenregeling. In het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling is nader bepaald welke informatie laag 1 van de Pensioen 1-2-3 in ieder geval moet bevatten.
Het doel van de basisinformatie is dat de deelnemer makkelijk duidelijke informatie kan vinden over de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling, de keuzemogelijkheden die hij heeft en dat hij weet wanneer hij in actie moet komen. De Pensioen 1-2-3 is ontwikkeld door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars en geeft deelnemers vergelijkbaar en gelaagd de belangrijkste informatie. De Pensioen 1-2-3 bevat ook een speciaal onderdeel om sollicitanten en deelnemers te helpen om pensioenregelingen met elkaar te vergelijken. Ten behoeve van dit onderdeel zijn sjablonen ontwikkeld.
In artikel 2, tweede en derde lid, van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, is bepaald dat pensioenuitvoerders bepaalde opschriften, iconen en sjablonen moeten gebruiken bij het verstrekken van informatie. In deze regeling wordt geregeld dat de opschriften, iconen en sjablonen worden gebruikt die op 30 juni 2016 op de website www.pensioen123.nl zijn gepubliceerd.

 

 

Lees verder: Wet Pensioencommunicatie

Publicaties Staatsblad

Wet verbeterde premieregeling is in het Staatsblad gepubliceerd
Wet van 23 juni 2016 tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Wet verbeterde premieregeling), Stb. 248

Wijziging WOR in verband ondernemingsraad en pensioen is in het Staatsblad gepubliceerd
Wet van 22 juni 2016 tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen, Stb. 249

Advies over een algemeen pensioenfonds of het vrijwillig aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds wordt onder de reikwijdte van de vakbekwaamheidseisen en daarmee onder de Wft-diplomaplicht gebracht.
Kamerstuk 34117, nr. J
Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2016, nr. 2016-0000145098, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege de Wet pensioencommunicatie
Als gevolg van de Wet pensioencommunicatie is de startbrief vervangen door laag 1 van de Pensioen 1-2-3 waarin basisinformatie wordt opgenomen over de pensioenregeling. In het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling is nader bepaald welke informatie laag 1 van de Pensioen 1-2-3 in ieder geval moet bevatten.
Het doel van de basisinformatie is dat de deelnemer makkelijk duidelijke informatie kan vinden over de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling, de keuzemogelijkheden die hij heeft en dat hij weet wanneer hij in actie moet komen. De Pensioen 1-2-3 is ontwikkeld door de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars en geeft deelnemers vergelijkbaar en gelaagd de belangrijkste informatie. De Pensioen 1-2-3 bevat ook een speciaal onderdeel om sollicitanten en deelnemers te helpen om pensioenregelingen met elkaar te vergelijken. Ten behoeve van dit onderdeel zijn sjablonen ontwikkeld.
In artikel 2, tweede en derde lid, van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, is bepaald dat pensioenuitvoerders bepaalde opschriften, iconen en sjablonen moeten gebruiken bij het verstrekken van informatie. In deze regeling wordt geregeld dat de opschriften, iconen en sjablonen worden gebruikt die op 30 juni 2016 op de website www.pensioen123.nl zijn gepubliceerd.

 

Zie verder: Pensioenwet in Wet -en regelgeving