Actuele rechtspraak week 16 mei 2016

WERKGEVER IS GEBONDEN AAN BESLUIT VERPLICHT BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS OVER PREMIEVERDELING
Hof Arnhem-Leeuwarden 17 mei 2016 – ECLI:NL:GHARL:2016:3725

Dit betreft het geschil tussen PMT en Bovag. Bovag stelde dat het BPF niet de premieverdeling over werkgever en werknemer mocht vaststellen en dat de werkgevers hierover zelf met vakbonden afspraken over kunnen maken. Het Hof oordeelt dat de Wet Bpf meebrengt dat de onderhandelingsvrijheid is weggenomen en werkgevers en werknemers op grond van art. 4 van die wet zijn gebonden aan statuten, reglementen en besluiten van het verplichte bedrijfstakpensioenfondsen. Dit voorzover de bevoegdheid tot het vaststellen van de premieverdeling ook in die stukken besloten ligt. Het hof oordeelt dat die bevoegdheid er was voor het reguliere pensioen, maar niet voor het VPL-pensioen.

Actuele rechtspraak week 9 mei 2016

NON-ACTIVITEITSREGELING IS TERECHT AANGEMERKT ALS EEN RVU, REGELING VOOR VERVROEGDE UITTREDING, ALS BEDOELD IN ART. 32BA LID 6 WET LB 1964.   Hoge Raad 13 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:827

 

De betreffende regeling hield in dat een werknemer op non-actief kon worden gesteld met behoud van salaris tot de AOW. De werkgever voert aan dat het doel en de intentie van de regeling van belang zijn en dat doel was het doorvoeren van noodzakelijke bezuinigingen. De Hoge Raad oordeelt dat het er slechts om gaat of de uitkeringen bedoeld zijn om te dienen ter overbrugging of aanvulling van het inkomen tot de pensioendatum, hetgeen het geval is. De beweegredenen voor het aanbieden hiervan doen niet ter zake.

Actuele rechtspraak week 2 mei 2016

WERKGEVER HEEFT GEEN VERHAAL VOOR BETAALDE PENSIOENPREMIE VOOR ZIEKE WERKNEMER
Rechtbank Rotterdam 29 april 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:3210

Tijdens ziekte van de werknemer geldt voor de werkgever een loondoorbetalingsplicht. Indien een derde aansprakelijk is voor de ziekte, dan heeft de werkgever verhaald voor het betaalde loon op die derde. Onder dit loonbegrip valt echter alleen het netto-loon en dus niet tevens de door de werkgever doorbetaalde pensioenpremie