Afwikkeling pensioen in eigen beheer

 

Pensioen in eigen beheer (PEB) is per 1 januari 2017 niet langer fiscaal gefaciliteerd.

Over de maatregelen ten aanzien van pensioen in eigen beheer werd al langere tijd gesproken. Zie onder Ontwikkelingen in Pensioen Wiki.

Via de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer van 8 maart 2017 is de kogel door de kerk geschoten en is eigen beheer niet meer fiscaal gefaciliteerd.  De wet is op 1 april 2017 in werking getreden maar werkt terug tot 1 januari 2017.

Kern regels uitfasering PEB

In de Wet LB zijn ingevoegd de artikelen 38n, o, p en q waarvan de kern is:

       • vanaf 1.1.2017 zijn eigen beheer lichamen fiscaal niet meer als uitvoerders van de dga pensioenregeling geaccepteerd. Voor de opbouw tot 31.12.2016 blijft dat wel het geval. De andere in art. 19a Wet LB genoemde – professionele – pensioenuitvoerders blijven wel mogelijk voor uitvoering van dga pensioen;
       • korten van pensioen naar de fiscale balanswaarde is toegestaan indien gelijktijdig de aanspraak geheel a. wordt afgekocht of b. wordt omgezet in een oudedagsverplichting;
       • dit korten en afkoop of omzetten is uitsluitend toegestaan met instemming van de partner en/of ex partner die aanspraak heeft op een deel van het dga-pensioen;
       • gedurende drie jaar is er een oplopend percentage vermindering van de fiscale balanswaarde in verband met de heffing van loonbelasting over de afkoopsom.

De gegevens die bij afkoop of omzetting verstrekt moeten worden zijn opgenomen in het Besluit tot uitwerking van de Wet uitfasering PEB.

To do voor 1 juli 2017

Er is enige uitstel en wel tot 1 juli 2017 gegeven om maatregelen te nemen ter voldoening aan de wet. Voor die datum moet in ieder geval:

       1. een besluit tot stopzetting van de pensioenopbouw in eigen beheer zijn genomen (besluit a.v.a.)
       1. indien elders verzekerd pensioen naar eigen beheer overgeheveld wordt: het verzoek daartoe moet voor deze datum zijn gedaan. Zie nader de brief van de staatssecretaris van Financiën van 19 mei 2017.

Civiele aspecten

 

De wijziging inzake PEB bevatten fiscale maatregelen. Hiernaast is civielrechtelijk rekening te houden met de aanspraken van de partner of ex-partners.

De partner heeft een latente aanspraak op pensioenverevening waarin in redelijkheid rekening mee moet worden gehouden.

De ex-partner heeft een eigen recht jegens de eigen beheer uitvoerder op grond van de Wet pensioenverevening tot betaling of afstorting. Bovendien heeft de ex-partner een eigen recht op partnerpensioen conform art. 3a Wet pensioenverevening. Zonder welbewuste instemming kunnen deze rechten niet ongedaan worden gemaakt door afkoop of omzetting. Zo dat wel gebeurt zal de eigen beheerder uitvoerder en de dga (persoonlijk) aansprakelijk (kunnen) zijn.

Schenking
 

Afstand door de (ex-)partner om niet kan een schenking zijn. Bij algehele gemeenschap van goederen zal de waarde in het vermogen vallen en zal dit niet als een afstand om niet aangemerkt hoeven te worden. In andere gevallen kan dit wel als zodanig worden beoordeeld met eventueel schenkingsrecht heffing tot gevolg.

Coulance:

Pensioenopbouw eigen beheer tijdens coulance termijn toegestaan onder voorwaarden aangegeven in dit besluit.

Bronnen:

       • Zie hier oor de kamerstukken: nr. 34555

Recente berichten:

Pensioenopbouw voor 1 Juli 2017 stopzetten door besluit ava

Dga, eigen beheer, beslistermijn afwikkeling In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris verduidelijkt dat voor 1 juli 2017 alleen – door besluit ava – de pensioenopbouw moet worden stopgezet. Voor afkoop is tot eind 2019 de tijd. Onder meer houdt het antwoord in: De aanname dat ondernemers vóór 1 juli 2017 een beslissing moeten nemen […]