Artikelen door Redactie

FINANCIERING VPL AANSPRAKEN DOOR PENSIOENFONDS

  In november 2017 is het Uitvoeringsbesluit Pensioenaspecten sociaal akkoord aangepast wat betreft de financiering van voorwaardelijke (VPL) pensioenaanspraken door een pensioenfonds. Naar aanleiding daarvan heeft DNB op 3 april 2018 een Q&A gepubliceerd. De aanpassing in het Besluit is een reactie op de uitspraak van het CBB van 15 april 2017 waarbij een pensioenfonds […]

Actuele rechtspraak 5 april 2018

BOETE, WETTELIJKE RENTE EN INCASSOKOSTEN VERSCHULDIGD EEN VERPLICHT BPF WEGENS NIET BETALEN PREMIE. DEZE ZIJN VERSCHULDIGD OP GROND VAN HET UITVOERINGSREGLEMENT. ELU: Het Hof past simpel het uitvoeringsreglement toen, inclusief de daar genoemde incassokosten van 15% Hof Den Bosch 3 april 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1410 Wet: 3 en 4 Wet Bpf 2000 Trefwoord: premie, verplichtstelling, boete, wettelijke […]

Actuele rechtspraak 30 maart 2018

PENSIOEN IN EIGEN BEHEER. Verplichting echtgenoot DGA tot meewerken aan afzien van pensioen en afstempelen naar fiscale waarde en overdracht in kader wet uitfasering pensioen in eigen beheer. Het belang van de dga is gelegen in een verschil tussen commerciële en fiscale waarde van ruim 4 miljoen euro. De rechtbank oordeelt dat de echtgenoot moet meewerken […]

INWERKINGTREDING NIEUWE REGELS WAARDEOVERDRACHT PER 1 MAART 2018

  De wet waardeoverdracht klein pensioen regelt onder meer het recht op waardeoverdracht van een klein ouderdomspensioen. Het besluit van 5 februari 2018, Stb. 27 regelt gedeeltelijke inwerkingtreding per 1 maart 2018 en voor het overige inwerkingtreding per 1 januari 2019 . Per 1 maart treden in werking de artikelen betreffende: – het van toepassing […]

Actuele rechtspraak 26 maart 2018

VOORWAARDELIJKE OF ONVOORWAARDELIJKE INDEXERING? NB: een nog steeds relevant vraagstuk is de indexatie voorwaardelijk of onvoorwaardelijk. Bij indexatiebepalingen als deze gaat het om de objectieve of cao uitleg methode. Het reglement kent de volgende bepaling: “Deze pensioenregeling kent het principe van indexering waarbij de stichting, na de actuaris te hebben geraadpleegd, jaarlijks per 1 januari […]

Actuele rechtspraak 5 maart 2018

PREMIE NIET AFGEDRAGEN, WEL INGEHOUDEN OP SALARIS. PREMIE ALSNOG VERSCHULDIGD, BEHALVE VOOR RISICOVERZEKERINGEN Afwijzing van die laatste vordering omdat deze verzekeringen geen waarde hebben. Vordering tot vergoeding ‘fiscaal nadeel’ afgewezen want onvoldoende bepaald wat dit (wat betreft bedragen) is Rechtbank Midden-Nederland 25 februari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:747 Wet: 24 en 29 Penisoenwet   MELDING BETALINGSONMACHT ART. 23 […]

Actuele rechtspraak 2 maart 2018

VERPLICHT BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS NEEMT CONTRACTSVRIJHEID WERKGEVERS WEG Hoge Raad 2 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:300 Dit is de PMT/Bovag zaak. PMT had een besluit over de premie die maximaal op het salaris van de werknemer mocht worden ingehouden. De Bovag wilde voor de bij haar aangesloten werkgevers een hogere bijdrage op de werknemers verhalen. De vraag is of […]

FISCAAL – DUBBELE BELASTINGHEFFING NEDERLAND EN BELGIE OPGELOST

Dit schrijft de staatssecretaris van Financiën in de brief van 23 februari: De afspraak die Nederland en België nu zijn overeengekomen, komt er in het kort op neer dat Nederland geen belasting heft over uit Nederland afkomstig pensioen als België het pensioen feitelijk en voldoende belast.

Actuele rechtspraak 1 maart 2018

Grensoverschrijdende werknemer. Verplichtstelling van toepassing op tijdelijk in Nederland werkende uitzendkrachten: WERKNEMERS WERKEN GEWOONLIJK IN NEDERLAND. OP GROND VAN ART. 8 ROME I (EVO VERORDENING) IS NL RECHT, DUS VERPLICHTSTELLING BPF, VAN TOEPASSING. WERKGEVER ALLEEN PREMIEBETALINGSPLICHTIG VOOR WERKNEMERS BIJ HAAR IN DIENST EN NIET VOOR ANDERE WERKNEMERS VIA HAAR TEWERK GESTELD. Het Hof komt tot […]

Actuele rechtspraak 24 februari 2018

VRIJSTELLING VERPLICHT BPF – BEZWAAR TE LAAT   ECLI:NL:RBROT:2018:999 Rechtbank Rotterdam 15-02-2018 Werkneemster komt op tegen vrijstellingsbesluit aan haar werkgeefster. Werkneemster is belanghebbende bij het vrijstellingsbesluit en kan dus bezwaar maken. Het bezwaar van is echter terecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat zij te laat bezwaar heeft gemaakt. Weliswaar is het besluit niet door het pensioenfonds aan […]

Wet waardeoverdracht klein pensioen gaat in per 1 januari 2019 en delen per 1 maart 2018

Volgens het besluit van 5 februari 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding gaan de bepalingen mbt waardeoverdracht klein pensioen net verval van heel klein pensioen in op 1 januari 2019. Op 1 maart a.s. gaan andere onderdelen van het wetsvoorstel in waaronder: Het vervallen individueel bezwaarrecht bij verhoging pensioenrichtleeftijd; Internationale waardeoverdracht en Pensioenverevening bij […]

Dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België

De staatssecretaris heeft antwoord gegeven op Kamervragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt over dubbele heffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. Artikel 18 van het belastingverdrag met België wijst het heffingsrecht over in privaatrechtelijke dienstbetrekking opgebouwde pensioenen in beginsel toe aan de woonstaat van de belastingplichtige, maar deze inkomensbestanddelen mogen ook in de bronstaat worden […]

Actuele rechtspraak 15 februari 2018

Verplicht bpf – vrijstelling VRIJSTELLING VERPLICHT BPF. WEIGERING TERECHT. GEEN AFDOENDE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN. FONDS MAG BELEID BETREFFENDE VRIJWILLIGE VRIJSTELLINGEN WIJZIGEN. GEEN BEROEP OP GELIJKHEIDSBEGINSEL Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden gezegd dat PFZW niet in redelijkheid tot afwijzing van de verzoeken om vrijstelling heeft kunnen komen. De door eiseressen aangevoerde omstandigheden zijn […]

Wijziging Besluit uitvoering Pensioenwet inzake inkoop nettopensioen bij pensioenfondsen

  Besluit van 9 januari 2018, Stb. 4, tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen ARTIKEL I In het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt artikel 41 als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «een kostendekkend tarief» vervangen […]

De minister wil dat over positieve en negatieve scenario’s met de kans op een hoger of lager pensioen wordt gecommuniceerd.

Brief inzake communicatie over pensioen van de minister van SZW van 2 februari 2018   Inzet pensioencommunicatie De afgelopen jaren is de communicatie van pensioenuitvoerders naar hun deelnemers verbeterd. Dit heeft veel te maken met de invoering van de Wet pensioencommunicatie, die met algemene stemmen is aangenomen in uw Kamer en op 20 mei 2015 is […]

Actuele rechtspraak februari 2018

ENQUETERECHT VERANTWOORDINGSORGAAN. TAAK VERANTWOORDINGSORGAAN AFWIJZING VERZOEK VAN VERANTWOORDINGSORGAAN TOT HET HOUDEN VAN EEN ENQUETE. VERANTWOORDINGSORGAAN VAT ZIJN TAAK EN BEVOEGDHEDEN TE RUIM OP Het verzoek houdt in het houden van een enquête en het met onmiddellijke ingang ontheffen van het bestuur van zijn functie. Het hof overweegt dat het verantwoordingsorgaan een orgaan van (mede)zeggenschap is […]

Het gaat niet om de kosten, maar om de eenheidsprijs pensioen.

  De middelloon regeling wordt te duur. Dat is een veel gebruikt argument voor werkgevers om pensioenregelingen aan te passen. De vraag is echter, hoe valide is dit argument en wat zijn de risico’s als een werkgever dit argument inzet. Werkgevers wijken veelal uit naar een beschikbare premieregeling om kostenstijgingen van de middelloonregeling te voorkomen. […]

Pensioenfonds Mercurius wint rechtzaak over prudent person beginsel

Pensioenfonds Mercurius i.l. was aangeklaagd door een oud deelnemer. Deze stelde dat het Pensioenfonds onder andere in het beleggingsbeleid in strijd gehandeld zou hebben met de in de Pensioenwet vastgelegde prudent person regel. Het Pensioenfonds werd het verwijt gemaakt dat het renterisico onvoldoende was afgedekt en het fonds niet als redelijk handelend en bekwaam pensioenuitvoerder […]

Zorgplicht

  2017 was een mooi pensioen juridisch jaar. 2017 heeft de nodige pensioen jurisprudentie opgeleverd. Slecht nieuws voor werkgevers, maar goed nieuws voor werknemers die met pensioenrommel bleken te zijn opgescheept. En dan blijkt ook weer dat het altijd over veel geld gaat als een werknemer erin slaagt om zijn werkgever aan te spreken op […]

Nabestaandenuitkering Anw 2018

Bedragen vanaf 1 januari 2018   U vindt de volledige bedragen voor iemand die alleen woont. Woont u met een kostendeler, dan krijgt u een ander bedrag. Lees meer over uw Anw en de kostendelersnorm. Nabestaandenuitkering Nabestaandenuitkering voor nabestaanden die al vóór 1 juli 1996 AWW hadden Nabestaandenuitkering bij verzorgingsrelaties Wezenuitkering Uitleg van de bedragen […]

AOW bedragen vanaf 1 januari 2018

AOW-bedragen Bedragen vanaf 1 januari 2018 De bedragen op deze pagina gelden als u 100% AOW heeft opgebouwd. U bent getrouwd of woont samen met uw partner U woont alleen (alleenstaand) Uitleg van de bedragen Oude AOW-bedragen U bent getrouwd of woont samen met uw partner U en uw partner hebben beiden de AOW-leeftijd Bedrag […]

Carve out wordt niet geïsoleerd van de toekomst van het pensioenstelsel mogelijk

Carve out wordt niet geïsoleerd van de toekomst van het pensioenstelsel mogelijk Carve out duidt er op dat een pensioenfonds een deel van de populatie, vaak alleen gepensioneerden, overdraagt naar een verzekeraar. Dat kan aantrekkelijk zijn om dat dan een meer toegesneden risico- en beleggingsbeleid kan worden gevoerd. De regel van gelijke behandeling bij toeslagverlening […]

Medezeggenschap in kleine ondernemingen

Medezeggenschap in kleine ondernemingen, kamerstuk 32043 15 december 2017  Voor ondernemingen met een ondernemingsraad, 50 of meer werknemers, geldt het instemmingsrecht van de OR met besluiten over de pensioenovereenkomst en over bepaalde besluiten over de uitvoeringsovereenkomst. Bij kleinere ondernemingen met een personeelsvergadering (PV) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) regelt de wet op de ondernemingsraden alleen een overlegverplichting. […]

Actuele rechtspraak december 2017 deel 2

  DE BETEKENIS VAN INFORMATIE: AAN BRIEF MET ‘VOORLOPIGE OPGAVE’ PENSIOENKAPITAAL KAN CONSUMENT GEEN RECHTEN ONTLENEN. DIT IS GEEN OFFERTE, DIE BIJ AANVAARDING WEL BINDEND WAS GEWEEST Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 27 JULI 2017, NR. 2017-497   DE AANSPRAKELIJK VAN EEN BESTUURDER VOOR PREMIES OP GROND VAN ART. 23 LID 4 WET BPF VALT ONDER AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING […]

Overheid moet met pensioenwetgeving voor ZZP’er komen

De sociale partners en de Sociaal Economische Raad (SER) hebben eerder deze maand al gesproken over hervormingen van de arbeidsmarkt, maar die onderhandelingen klapten. Over de pensioenhervormingen praten de bonden dus wel verder. Lutjens: ‘Overheid moet met pensioenwetgeving komen voor zelfstandigen’ (radio bericht BNR)  Erik Lutjens, hoogleraar pensioensrecht aan de VU, vindt het niet zo gek […]

Besluit Fiscale behandeling beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

Besluit Fiscale behandeling beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen in verband met verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar per 1 januari 2018 Besluit van 23 november 2017, nr. 2017-187605 Dit besluit is een actualisering van het besluit van 20 januari 2017, nr. 2017-7168 (Stcrt. 2017, 4421) in verband met de verhoging van de […]

Actuele rechtspraak december 2017 deel 1

GEVOLGEN SCHEIDING VOOR IN EIGEN BEHEER GEHOUDEN PENSIOEN. Het door de vrouw als werknemer in eigen beheer gehouden pensioen moet extern worden ondergebracht gelet op art. 23 Pensioenwet. Vordering hiertoe is niet verjaard. Het vereveningsdeel van het pensioen van de man moet extern worden ondergebracht gelet op rechtspraak HR en omdat dit in convenant is […]

Waardeoverdracht klein pensioen en bij wijziging pensioenleeftijd

    De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel over dit onderwerp en het is op 21 november 2017 bij de Eerste Kamer ingediend. Het treedt 1 januari 2019 in werking. Zie staatscourant van 13 december 2017.   Het wetsvoorstel regelt:   Vervallen hele kleine pensioenen bij einde deelneming (art. 55 lid 6 Pensioenwet) […]

Pay roll en pensioen

  Op 23 november 2017 is bij de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling […]

De zorgplicht voor een advocaat of een andere deskundige zoals een pensioenadviseur

Rb. Noord-Nederland 15 november 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4360   Een advocaat stelt in opdracht de WW-aanspraken van een werknemer veilig. Niet meer dan dat. Bij de zorgvuldigheidsplicht hoort het goed informeren van een werknemer voordat er een beslissing wordt gemaakt. Dat is niet gebeurd: “6.2 Artikel 7:401 BW bepaalt dat een opdrachtnemer bij zijn werkzaamheden de zorg […]

De streefregeling

De hybride pensioenovereenkomst/streefregeling is een pensioenregeling die recht geeft op een beoogd pensioen. Er wordt beoogd, gestreefd. Deze pensioenovereenkomst kwam onder de Pensioen en Spaarfondsenwet vooral bij verzekeraars voor. De zogenaamde kapitaalsverzekering met pensioenclausule. De huidige Pensioenwet kent drie karakters; een kapitaal-, uitkerings- en premieovereenkomst. Een kapitaalovereenkomst beoogt volgens de huidige Pensioenwet geen pensioen, maar […]

Actuele Rechtspraak oktober-november 2017

VERLENGEN VAN DE UITVOERINGOVEREENKOMST GEEN ADVIESPLICHTIG BESLUIT ALS BEDOELD IN ART. 25 WOR. Het besluit van verweerster tot verlenging van de uitvoeringsovereenkomst ter uitvoering van haar pensioentoezeggingen valt buiten het bereik van de in artikel 25 lid 1 WOR opgesomde categorieën. Een adviesaanvraag op grond van artikel 25 WOR ligt ook niet voor hand, nu […]

Eenzijdige verhoging pensioenleeftijd in strijd met pensioenwet

EENZIJDIGE VERHOGING VAN DE PENSIOENLEEFTIJD IS NIET TOEGESTAAN – OOK NIET NU DE VERHOGING VAN DE PENSIOENLEEFTIJD VERBAND HET MET VERHOGING VAN DE FISCALE PENSIOENRICHTLEEFTIJD – VOLGENS ART. 83 PENSIOENWET KAN RECHTHEBBENDE INDIVIDUEEL BEZWAAR MAKEN De kantonrechter doet uitspraak over de vraag of een verhoging van de pensioenleeftijd zonder instemming van de deelnemer mogelijk is. […]

Hoe het voorwaardelijk pensioen te beschermen bij ontslag?

Pensioenaanspraken vormen een belangrijk onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket. Toch krijgen de pensioengevolgen én mogelijkheden bij een ontslag vaak te weinig aandacht, zo ook het voorwaardelijk VPL-pensioen. Deze komt normaal gesproken te vervallen bij ontslag. Als de werknemer daar in het voorafgaande ontslagtraject niet over is geïnformeerd kan de schade op de werkgever worden verhaald. […]

Perikelen uitvoeringsovereenkomst

  Zomaar een aantal voorwaarden, bij de totstandkoming, verlenging/beëindiging van een uitvoeringsovereenkomst of in combinatie met een uitvoeringsreglement. Bij de totstandkoming moet de uitvoeringsovereenkomst door beide partijen worden ondertekend. Zodra het aanbod tot het sluiten van een pensioenovereenkomst tussen de werknemer en werkgever is aanvaard moet er onmiddellijk een schriftelijke uitvoeringsovereenkomst met een pensioenuitvoerder worden […]

Rekenrente krabbelt op

Rekenrente krabbelt op De beëindiging van de oude uitvoeringsovereenkomst tussen werkgever en verzekeraar kan aanleiding geven tot wijziging van de eerder overeengekomen pensioenregeling. Bijvoorbeeld voor de overstap van een middelloon- naar een premieregeling. Dat de karakterverschillen tussen deze regelingen niet gering zijn hoef ik u niet uit te leggen. Kort gezegd liggen bij de één […]

Verhoging pensioenrichtleeftijd, hoe te compenseren?

Om de tafel, is de belangrijkste eerste stap, zeker als de werkgever eerder een maximale regeling heeft toegezegd. Stel er is bij een middelloonregeling het maximale opbouwpercentage van 1,875% toegezegd met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Vanaf 1-1-2018 hoeft het opbouwpercentage niet te worden gewijzigd, als de pensioenrichtleeftijd in de pensioenregeling naar 68 jaar wordt […]

Actuele rechtspraak 3 juli 2017

AFSTAND VAN DEELNEMING IN PENSIOENREGELING. Voorafgaand aan de indiensttreding, op 27 maart 2013, heeft [X] aan [eisende partij] een afstandsverklaring met betrekking tot de pensioenregeling aangeboden. [eisende partij] en haar toenmalige partner hebben deze afstandsverklaring ondertekend. De vordering om alsnog aanmelding bij pensioenverzekeraar tot stand te brengen en premies te betalen wordt dus afgewezen. Dit […]

Actuele rechtspraak 4 juli 2017

VERZOEK TOT GROEPSGEWIJZE WAARDEOVERDRACHT ZODANIG LAAT DAT NIET VOOR 1.1.2008 AFGEHANDELD. GEEN ONZORGVULDIG HANDELEN PENSIOENFONDS. Overeenkomst tot afhandeling op grond van tarieven 2008 niet aannemelijk geworden HOF Den Bosch 4 juli 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3060 Wet: 75 lid 2 Pensioenwet BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR PREMIES OP GROND VAN ART. 23 WET BPF 2000. Diverse juridische vragen ter uitwerking gesteld. […]

Automatische waardeoverdracht klein pensioen leidt vrijwel zeker tot extra kosten werkgever

Naast een minder grote verlaging van de administratielasten dan gewenst nemen de bijbetalingslasten voor de werkgever vrijwel zeker toe. Het verzoek tot een waardeoverdracht afkomstig van de deelnemer blijft ongewijzigd. Nieuw is dat de pensioenuitvoerder alle nieuwe kleine pensioenen regelmatig zal proberen op te sporen door te zoeken naar een ‘hit’ in het pensioenregister. Bij […]

Actuele rechtspraak 27 juni 2017: maakt KLM verboden leeftijdonderscheid?

MAAKT KLM VERBODEN LEEFTIJDONDERSCHEID DOOR PENSIOENLEEFTIJD VOOR GROEP OUDERE WERKNEMERS WEGENS HUN LEEFTIJD NIET TE VERHOGEN?   De vliegers leggen – kort gezegd – aan hun vordering ten grondslag dat KLM met de per 1 januari 2015 in werking getreden CAO handelt in strijd met het verbod op leeftijdsdiscriminatie door de pensioenleeftijd stapsgewijs op te […]

Actuele rechtspraak 9 mei 2017: premievordering verplicht bpf verjaart 5 jaar na opeisbaarheid

PREMIEVORDERING VERPLICHT BPF VERJAART 5 JAAR NA OPEISBAARHEID. HET UITVOERINGSREGLEMENT CONSTITUEERT HET MOMENT VAN OPEISBAARHEID DOOR HET TIJDSTIP VAN NAKOMING VAN DE BETALINGSVERPLICHTING TE BENOEMEN. Hof verwerpt het verweer dat de vordering opeisbaar was vanaf het moment dat de werkgever onder de verplichtstelling viel. Aan het vorenstaande doet niet af dat van rechtswege een premie- […]

Actuele rechtspraak 1 juni 2017:geen verboden leeftijdonderscheid bij ontslaguitkering na verhoging aow-leeftijd.

GEEN VERBODEN LEEFTIJDONDERSCHEID BIJ ONTSLAGUITKERING NA VERHOGING AOW-LEEFTIJD. GEEN AANTASTING EIGENDOMSRECHT. Voormalige militaire ambtenaren van het ministerie van Defensie die een inkomensverlies lijden vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd (AOW-gat). De Voorlopige voorziening tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging AOW-leeftijd’, Stcrt. 28 september 2015, nr. 31772 voorziet bij handhaving van het einde van de uitkering […]

Actuele rechtspraak 29 maart 2017: Afstand pensioen door Dga is belast

AFSTAND PENSIOEN DOOR DGA IS BELAST. Bij de ontbinding van de b.v. op 31 december 2012 is [belanghebbendes] pensioenaanspraak verrekend met zijn schuld in rekening-courant aan de Holding. Gelet hierop is naar het oordeel van de rechtbank sprake van het afkopen of vervreemden van [belanghebbendes] pensioenaanspraak als bedoeld in artikel 19b, [lid 1] onder b, […]

Actuele rechtspraak 8 februari 2017:stamrecht na ontbinding gemeenschap valt niet in de gemeenschap

STAMRECHT BEDOELD VOOR INKOMEN NA ONTBINDING GEMEENSCHAP VALT NIET IN DE GEMEENSCHAP.  Derhalve dient ook bij de beantwoording van de vraag of een aanspraak jegens een stamrecht-BV in de huwelijksgemeenschap valt, te worden onderzocht in hoeverre die aanspraak ziet op de periode voor, respectievelijk na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Nu het gaat om de […]

Actuele rechtspraak 6 juni 2017:Kern is of de onderneming een electronisch reparatiebedrijf is

WERKINGSSFEER VERPLICHTSTELLING BPF. HOOFDZAAK CRITERIUM en KERN VAN ACTIVITEITEN. Verplichtstelling PMT. Kern is of de onderneming een electronisch reparatiebedrijf is. De onderneming stelt dat de meeste uren aan onderzoek en analyse worden besteed en met verwijzing naar Adimec dat dit de kern van haar onderneming is. Bpf stelt dat onderzoek bedoeld is om de reparatieactiviteit […]

Actuele rechtspraak 16 mei 2017: afstorting door man of DGA?

AFSTORTING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER. AFSTORTING DOOR MAN OF DGA? IS AFSTORTING CONVERSIE? IS DE B.V. TOT AFSTORTING IN STAAT? De man is door de rechtbank veroordeeld tot afstorting. Het Hof oordeelt dat de man terecht grieft omdat afstorting door hem in hoedanigheid van dga verplicht is. De man stelt dat afstortingsplicht zonder terugvloeien naar […]

Actuele rechtspraak 26 april 2017: verplichte deelname Stipp

VERPLICHTE DEELNAME PF UITZENDBRANCHE STIPP. WERK VERRICHT ONDER TOEZICHT EN LEIDING OPDRACHTGEVER. Het hof overweegt: Voor het antwoord op de vraag of RMS B.V. een uitzendorganisatie is, is bepalend of de ingezette werknemers hun werk “onder toezicht en leiding” van de opdrachtgever verrichten. uit feiten blijkt dat hier aan is voldaan. Hof Den Haag 25 […]

Actuele rechtspraak 11 april 2017: geen deugdelijke informatie over inhoud wijziging pensioenregeling

GEEN DEUGDELIJKE INFORMATIE OVER INHOUD WIJZIGING PENSIOENREGELING.  Het hof is op grond van de hiervoor vermelde getuigenverklaringen van oordeel dat dat de informatie die wel tijdens de bijeenkomst is gegeven een momentopname was, dat deze zeer beperkt en onvolledig was en toegespitst was op bepaalde onderwerpen (met name het te behalen rendement op de beleggingen) […]

Actuele rechtspraak 16 mei 2017:GEEN RECHTSGELDIGE WIJZIGING VOORWAARDELIJKE TOESLAGREGELING

GEEN RECHTSGELDIGE WIJZIGING VOORWAARDELIJKE TOESLAGREGELINGAanvankelijk hield de regeling in dat geïndexeerd wordt gelijk met de indexatie door het bpf. Later gewijzigd in bepaling dat de werkgever jaarlijks beslist of wordt geïndexeerd. Verweer werkgever dat geen inhoudelijke wijziging alleen verduidelijking is, wordt verworpen. Verweer dat hier met toepassing van wijzigingsbeding een rechtsgeldige wijziging is eveneens nu […]

Actuele rechtspraak 16 mei 2017: transgender aanschijven als man: geen discriminatie

Geen discriminatie door Stichting Pensioenfonds Werk- en (re)integratie door transgender aan te blijven schrijven als man. Er is indirect onderscheid op grond van geslacht door vrouw als man te blijven aanschrijven, maar gerechtvaardigd door aan te sluiten bij geslachtsvermelding in BRP. College rechten van de mens 16 mei 2017, Oordeelnummer 2017-60

Actuele rechtspraak 25 april 2017: uitleg uitvoeringsovereenkomst t.a.v. dekkingsgraadopslag.

UITLEG UITVOERINGSOVEREENKOMST T.A.V. DEKKINGSGRAADOPSLAG. Uitleg op grond van Haviltex criterium. Nu art 7 UO verwijst naar bijlage 3 bij de UO en de daar genoemde grondslagen moet er van worden uitgegaan dat die grondslagen gehanteerd worden. Vordering van werkgever dat dit anders zou moeten worden uitgelegd houdt geen stand. Hof Amsterdam 25 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1627 […]

Actuele rechtspraak 12 april 2017: Onterecht partnerpensioen toegekend?

IS TEN ONRECHTE BIJZONDER PARTNERPENSIOEN TOEGEKEND OMDAT HOEWEL EEN KWALIFICEREND SAMENLEEFCONTRACT GEEN AANMELDING ALS PARTNER HEEFT PLAATSGEVONDEN? Het pensioenreglement stelt aanmelding niet als voorwaarde voor aanmerking als partner en dat zou gelet op art. 16 en 47 Pensioenwet ook niet voor alleen ongehuwden kunnen. Rechtbank Midden-Nederland 12 april 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:1919  

Actuele rechtspraak 18 april 2017:Geschil na collectieve waardeoverdracht bij liquidatie pensioenfonds over hoogte TOP

Geschil na collectieve waardeoverdracht bij liquidatie pensioenfonds over hoogte TOP en over indexatie. Het hof overweegt: Als uitgangspunt heeft te gelden dat slechts het toepasselijke pensioenreglement maatgevend is voor de omvang van pensioenaanspraken, en niet (onjuist blijkende) communicatie, bijzondere omstandigheden daargelaten. Ook geen te beschermen vertrouwen. Wat betreft indexatie geen veroordeling tot betaling, want voorwaardelijk, […]

Actuele rechtspraak 11 april 2017: solidariteit

Na vrijstelling van verplichte deelneming in Bpf geen recht op (terug)betaling van een deel van de betaalde VPL-premies. Onderdeel solidariteit verplichting Hof Amsterdam 11 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1264  

Actuele rechtspraak 14 april 2017 :Afstorting pensioen na scheiding

Afstorting pensioen na scheiding. Onvoldoende kapitaal moet evenredig verdeeld worden. Het kapitaal moet voldoende zijn om en de pensioenaanspraak van de ene echtgenoot af te storten en de aanspraak van de andere echtgenoot te dekken, berekend naar de commerciële waarde. Indien op het tijdstip van scheiding onvoldoende kapitaal aanwezig is om én het aandeel van […]

Actuele rechtspraak 15 maart 2017: Geef afstortingsplicht pensioen na scheiding want B.V. heeft geen middelen.

Geef afstortingsplicht pensioen na scheiding want B.V. heeft geen middelen. Geen persoonlijke aansprakelijk (geen persoonlijk ernstig verwijt). Lostverbondenheid gaat niet zover dat de man het na huwelijk opgebouwde pensioen moet delen in de omstandigheid dat er geen middelen zijn het tijdens huwelijk opgebouwde pensioen te betalen Rechtbank Rotterdam 15 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2456

Actuele rechtspraak 27 maart 2017: deelname in regeling partnerpensioen is vrijwillig

Deelname in regeling partnerpensioen is vrijwillig. Werknemer heeft daar niet voor gekozen. Vordering weduwe tot vergoeding schade afgewezen. Informatie was duidelijk en zorgplicht gaat niet zover dat over individuele gevolgen van de keuze info moet worden gegeven. Dat de partner van de werknemer niet was ingelicht over de gevolgen maakt dit niet anders; zij heeft […]

Actuele rechtspraak 9 maart 2017: Afstorten pensioen in eigen beheer?

Afstorting pensioen in eigen beheer? Niet alleen rekening houden met de financiele mogelijkheden binnen de pensioen b.v. maar ook de reserves privé mede gezien de omstandigheid dat recent een groot bedrag aan dividend is betaald dat kennelijk niet een aantasting van de liquiditeit heeft veroorzaakt Hof Arnhem-Leeuwarden 9 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2054  

Pensioenopbouw voor 1 Juli 2017 stopzetten door besluit ava

Dga, eigen beheer, beslistermijn afwikkeling In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris verduidelijkt dat voor 1 juli 2017 alleen – door besluit ava – de pensioenopbouw moet worden stopgezet. Voor afkoop is tot eind 2019 de tijd. Onder meer houdt het antwoord in: De aanname dat ondernemers vóór 1 juli 2017 een beslissing moeten nemen […]

Waardeoverdracht en de nieuwe pensioenregeling is onderverdeeld in meerdere pensioenkarakters

Stel een werknemer gaat na 1-1-2015 een nieuw dienstverband inclusief pensioenovereenkomst aan. Het verzoek om een waardeoverdrachtofferte is niet meer aan een termijn gebonden. Dat geeft mogelijkheden om alle oude premievrije aanspraken eens goed te bestuderen. Per premievrije aanspraak kan er een weloverwogen keuze worden gemaakt. Een toegevoegde waarde kan zich voor dit pensioenvraagstuk voordoen […]

Beantwoording kamervragen inzake wet PEB

brief staatssecretaris Financiën 19 mei 2017: Benadrukt wordt de rol van pensioenadviseurs en voorts wat voor 1 juli 2017 noodzakelijk moet zijn gedaan: – stopzetten opbouw in eigen beheer – indien gewild: overdracht van elders verzekerd pensioen naar eigen beheer Zie hier volledige brief 

Verbond pleit voor vervangen van PE door Permanente Actualiteit tools

Het Verbond van Verzekeraars pleit in een position paper voor de vrijwaring van PE-examens voor medewerkers van verzekeraars, mits de verzekeraar de Permanente Actualiteiten aantoonbaar heeft geborgd. Verbond pleit voor vrijwaring PE-examen medewerkers verzekeraars Het Verbond staat achter de Wft vakbekwaamheid en vindt dat het PE-examen en het toetsen van verzekeringspersoneel op Permanente Actualiteit meer […]

Actuele rechtspraak maart 2017

AFSTORTING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER NA SCHEIDING. ONVOLDOENDE KAPITAAL MOET EVENREDIG WORDEN VERDEELD Na een scheiding dient in beginsel externe afstorting plaats te vinden van het in eigen beheer gehouden pensioen. Wegens het verschil in fiscale en commerciële waarde blijkt het aanwezige kapitaal in de praktijk onvoldoende om de aanspraken van zowel de vereveningsgerechtigde als […]

Uitsteltermijn afwikkeling pensioen in eigen beheer

Dga’s krijgen onder voorwaarden uiterlijk tot en met 30 juni 2017 de tijd (hierna: de coulancetermijn) om de handelingen te verrichten die samenhangen met: · a. het premievrij maken van het in eigen beheer opgebouwde pensioen; · b. het desgewenst terughalen van het elders verzekerde deel van het opgebouwde pensioen naar het eigenbeheerlichaam; · c. […]

VPB en Wet Pensioen in Eigen Beheer

Tijdens de Tweede Kamerbehandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is ingegaan op de situatie waarin een eigenbeheerlichaam vóór 20 september 2016 een toegekende pensioenaanspraak heeft verzekerd bij, of een pensioenverplichting heeft overgedragen aan een ander eigenbeheerlichaam (waarbij de betreffende lichamen niet met elkaar […]

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen door Eerste Kamer

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen door Eerste Kamer Dit wetsvoorstel strekt tot de uitfasering van het pensioen in eigen beheer (PEB) voor de directeurgrootaandeelhouder. Het is op 7 maart met algemene stemmen aangenomen door de Eerste Kamer. De wet zal per 1 januari 2017 in werking treden Nog even […]

Actuele rechtspraak februari 2017

  GEDIFFERENTIEERD KORTEN DOOR PENSIOENFONDS MAG Hof Amsterdam 14 februari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:550 Het fonds verkeerde in onderdekking en moest korten. Daarbij maakte het fonds onderscheid tussen werknemers van wie de werkgever een extra bijstorting had gedaan om korting te verminderen en werknemers van wie de werkgevers geen of een kleinere storting hadden gedaan. De laatste […]

Goedkeuring voor variabele pensioenen van 1-1-2014 tot 8-7-2015

Goedkeuring voor variabele pensioenen met een ingangsdatum in de periode van 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 Staascourant nr 4424  27 januari 2017 Dit besluit bevat een goedkeuring voor in een premie- of kapitaalovereenkomst opgebouwd pensioen met een ingangsdatum in de periode van 1 januari 2014 tot 8 juli 2015. Hiermee wordt voorkomen dat […]

Actuele rechtspraak januari 2017

GEEN VERBODEN ONDERSCHEID OP GROND VAN LEEFTIJD DOOR PENSIOENFONDS BIJ HET AFSCHAFFEN VAN VOORWAARDELIJK PENSIOEN VOOR WERKNEMERS GEBOREN VANAF 1950.   College rechten van de mens 19 januari 2017, oordeel 2017-3 Het Pensioenfonds PWRI heeft deze regeling afgeschaft voor deze werknemers. Het College acht geen verboden leeftijdonderscheid aanwezig, waarbij het College veel betekenis toekent dat […]

Grensoverschrijdende uitvoering pensioenregelingen

Grensoverschrijdende uitvoering pensioenregelingen In antwoord op Kamervragen van het lid Lodders (VVD) van 3 juni 2016 heeft het kabinet aangegeven te onderzoeken wat de precieze omvang en gevoelde urgentie is bij belanghebbenden met betrekking tot grensoverschrijdende dienstverlening bij pensioenregelingen. Met de brief van 21 december 2016 heeft de staatssecretaris van SZW de kamer geïnformeerd. De staatssecretaris […]

Uitfasering pensioen in eigen beheer uitgesteld

UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER UITGESTELD De stemming over het wetsvoorstel Wet fasering pensioen in eigen beheer is uitgesteld [kamerstuk 34555, B]. De reden is de volgende blijkens de brief van de staatssecretaris van Financiën: Vanuit de praktijk bereiken mij signalen over het gebruik van de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken […]

Fusie verplichte BPF ‘en

Met de brief van 22 december 2016 [kamerstuk 32043, nr. 351] informeert de staatssecretaris van SZW de Kamer over de randvoorwaarden die het kabinet voorstaat om fusies tussen verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijk afgescheiden vermogens mogelijk te maken. Dit zou door wetswijziging per 1 januari 2018 mogelijk moeten worden. De genoemde randvoorwaarden zijn er negen: 1. […]

Fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar per 1-1-2018

Fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar per 1 januari 2018 Met het Besluit van tot wijziging van enige wetten en uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen is de pensioenrichtleeftijd in art. 18a Wet LB vanaf 1 januari 2018 op 68 jaar gesteld. Tegelijk wordt de opbouwperiode voor het deelnemingsjaren pensioen met ingang van 1 […]

Actuele rechtspraak december 2016

Booking.com is geen reisagent in de zin van verplichtstelling Bpf Reisbranche. Booking.com kan naar het oordeel van de kantonrechter niet als reisagent worden aangemerkt als bedoeld in het verplichtstellingsbesluit. Uit de door Booking.com gegeven toelichting, die door het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Reisbranche niet inhoudelijk is bestreden, kan Booking.com naar het oordeel van de kantonrechter slecht […]

Update wet -en regelgeving

32 043 Toekomst pensioenstelsel – AFKOOP KLEIN PENSIOEN Nr. 348 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID De volgende plannen zijn hierin vervat: Regeling klein pensioen Het is de bedoeling dat voor nieuwe kleine pensioenen het recht van pensioenuitvoerders vervalt om kleine pensioenen af te kopen. Hiervoor in de plaats komt het recht […]

Actuele rechtspraak november 2016

INSTEMMINGSRECHT OR MET OPZEGGING UITVOERINGSOVEREENKOMST? (ONDER DE “NIEUWE” BEVOEGDHEDEN VAN OR OVER PENSIOEN). NEEN WANT BIJ CAO GEREGELD   Rechtbank Amsterdam 30 november 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:7912 Wet: 27 lid 7 WOR KLM wil uitvoeringsovereenkomst wijzigen, komt hier niet uit met de bonden en probeert nu via de OR instemming te krijgen om de pensioenregeling onder te […]

Pensioencontracten met collectief vermogen levert meer resultaat op dan individueel

Pensioencontracten met een collectief vermogen genereren meer welvaart dan contracten met een individueel vermogen, doordat ze resulteren in een hoger of stabieler pensioen. Pensioencontracten met een collectief vermogen en een open spreidingsmechanisme voor schokken delen risico en rendement met toekomstige opbouw. Deelnemers kunnen via hun toekomstige opbouw rendement behalen over beleggingen in de jaren voorafgaand […]

Actuele rechtspraak week 31 oktober 2016

VERPLICHTSTELLING STIPP EN BEGRIP UITZENDOVEREENKOMST. De Hoge Raad beslist dat voor het begrip uitzendovereenkomst niet is vereist dat vraag en aanbod van (tijdelijke) arbeid ter vervanging van werknemers bij elkaar worden gebracht. Indien een onderneming werknemers langdurig ter beschikking stelt van de opdrachtgever voor werkzaamheden is er een uitzendovereenkomst en is de verplichtstelling van Stipp […]

Pensioen en rentgevoeligheid

Veel Nederlandse pensioenregelingen keren hun deelnemers minder uit dan beoogd door de rentedaling van de afgelopen jaren. Ook buitenlandse pensioenregelingen met kapitaaldekking staan onder druk door de wereldwijde daling van de rente. Uitkeringsovereenkomsten (DB) in de VS en het VK kampen met lage dekkingsgraden en premieovereenkomsten (DC) in Denemarken, Zweden en België hebben de rendementsgarantie […]

Verhoging AOW leeftijd in 2022 + 3 maanden

Mededeling in staatscourant: De verdere verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Algemene Ouderdomswet, en de aanvangsleeftijd, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de Algemene Ouderdomswet, voor het jaar 2022 wordt vastgesteld op 3 maanden, en dat de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 1, […]

Geen instemming ondernemingsraad over wijziging uitvoeringsovereenkomst voor 1 oktober 2016

Geen instemming ondernemingsraad over wijziging uitvoeringsovereenkomst voor 1 oktober 2016 Dit heeft het Hof Den Haag op 25 oktober jl beslist. Het ging om opzegging van de oude uitvoeringsovereenkomst met een pensioenfonds en aangaan van een nieuwe, waarbij de bijstortingsplicht was vervallen. De ondernemingsraad stelde dat zijn instemming nodig was, mede omdat hiermeen de pensioenovereenkomst […]

Nieuwe regels voor aparte indexatiedepots voor pensioenfondsen

Nieuwe regels voor aparte indexatiedepots voor pensioenfondsen Pensioenfondsen mogen aparte potjes aanhouden, onder andere voor indexatie van pensioenen. Sinds de invoering van de nieuwe financiële toezichtregels voor pensioenen vanaf 1 januari 2015 mogen fondsen niet meer indexeren dan hun financiële positie toelaat. Dat geldt normaal gesproken ook bij de inzet van depots. Om bepaalde arbeidsvoorwaardelijke […]