Periodiek wordt in PensioenWiki (een selectie van) de meeste relevante actuele rechtspraak weergegeven en voorzien van ‘klein commentaar’:

Actuele rechtspraak 26 maart 2018

VOORWAARDELIJKE OF ONVOORWAARDELIJKE INDEXERING? NB: een nog steeds relevant vraagstuk is de indexatie voorwaardelijk of onvoorwaardelijk. Bij indexatiebepalingen als deze gaat het om de objectieve of cao uitleg methode. Het reglement kent de volgende bepaling: “Deze pensioenregeling kent het principe van indexering waarbij de stichting, na de actuaris te hebben geraadpleegd, jaarlijks per 1 januari […]

Actuele rechtspraak 5 maart 2018

PREMIE NIET AFGEDRAGEN, WEL INGEHOUDEN OP SALARIS. PREMIE ALSNOG VERSCHULDIGD, BEHALVE VOOR RISICOVERZEKERINGEN Afwijzing van die laatste vordering omdat deze verzekeringen geen waarde hebben. Vordering tot vergoeding ‘fiscaal nadeel’ afgewezen want onvoldoende bepaald wat dit (wat betreft bedragen) is Rechtbank Midden-Nederland 25 februari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:747 Wet: 24 en 29 Penisoenwet   MELDING BETALINGSONMACHT ART. 23 […]

Actuele rechtspraak 2 maart 2018

VERPLICHT BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS NEEMT CONTRACTSVRIJHEID WERKGEVERS WEG Hoge Raad 2 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:300 Dit is de PMT/Bovag zaak. PMT had een besluit over de premie die maximaal op het salaris van de werknemer mocht worden ingehouden. De Bovag wilde voor de bij haar aangesloten werkgevers een hogere bijdrage op de werknemers verhalen. De vraag is of […]

Actuele rechtspraak 1 maart 2018

Grensoverschrijdende werknemer. Verplichtstelling van toepassing op tijdelijk in Nederland werkende uitzendkrachten: WERKNEMERS WERKEN GEWOONLIJK IN NEDERLAND. OP GROND VAN ART. 8 ROME I (EVO VERORDENING) IS NL RECHT, DUS VERPLICHTSTELLING BPF, VAN TOEPASSING. WERKGEVER ALLEEN PREMIEBETALINGSPLICHTIG VOOR WERKNEMERS BIJ HAAR IN DIENST EN NIET VOOR ANDERE WERKNEMERS VIA HAAR TEWERK GESTELD. Het Hof komt tot […]

Actuele rechtspraak 24 februari 2018

VRIJSTELLING VERPLICHT BPF – BEZWAAR TE LAAT   ECLI:NL:RBROT:2018:999 Rechtbank Rotterdam 15-02-2018 Werkneemster komt op tegen vrijstellingsbesluit aan haar werkgeefster. Werkneemster is belanghebbende bij het vrijstellingsbesluit en kan dus bezwaar maken. Het bezwaar van is echter terecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat zij te laat bezwaar heeft gemaakt. Weliswaar is het besluit niet door het pensioenfonds aan […]

Actuele rechtspraak 15 februari 2018

Verplicht bpf – vrijstelling VRIJSTELLING VERPLICHT BPF. WEIGERING TERECHT. GEEN AFDOENDE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN. FONDS MAG BELEID BETREFFENDE VRIJWILLIGE VRIJSTELLINGEN WIJZIGEN. GEEN BEROEP OP GELIJKHEIDSBEGINSEL Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden gezegd dat PFZW niet in redelijkheid tot afwijzing van de verzoeken om vrijstelling heeft kunnen komen. De door eiseressen aangevoerde omstandigheden zijn […]

Wijziging Besluit uitvoering Pensioenwet inzake inkoop nettopensioen bij pensioenfondsen

  Besluit van 9 januari 2018, Stb. 4, tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege wijziging van het inkooptarief voor nettopensioen ARTIKEL I In het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt artikel 41 als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «een kostendekkend tarief» vervangen […]

Actuele rechtspraak februari 2018

ENQUETERECHT VERANTWOORDINGSORGAAN. TAAK VERANTWOORDINGSORGAAN AFWIJZING VERZOEK VAN VERANTWOORDINGSORGAAN TOT HET HOUDEN VAN EEN ENQUETE. VERANTWOORDINGSORGAAN VAT ZIJN TAAK EN BEVOEGDHEDEN TE RUIM OP Het verzoek houdt in het houden van een enquête en het met onmiddellijke ingang ontheffen van het bestuur van zijn functie. Het hof overweegt dat het verantwoordingsorgaan een orgaan van (mede)zeggenschap is […]

Pensioenfonds Mercurius wint rechtzaak over prudent person beginsel

Pensioenfonds Mercurius i.l. was aangeklaagd door een oud deelnemer. Deze stelde dat het Pensioenfonds onder andere in het beleggingsbeleid in strijd gehandeld zou hebben met de in de Pensioenwet vastgelegde prudent person regel. Het Pensioenfonds werd het verwijt gemaakt dat het renterisico onvoldoende was afgedekt en het fonds niet als redelijk handelend en bekwaam pensioenuitvoerder […]