Periodiek wordt in PensioenWiki (een selectie van) de meeste relevante actuele rechtspraak weergegeven en voorzien van ‘klein commentaar’:

hoed

Actuele rechtspraak 3 juli 2017

AFSTAND VAN DEELNEMING IN PENSIOENREGELING. Voorafgaand aan de indiensttreding, op 27 maart 2013, heeft [X] aan [eisende partij] een afstandsverklaring met betrekking tot de pensioenregeling aangeboden. [eisende partij] en haar toenmalige partner hebben deze afstandsverklaring ondertekend. De vordering om alsnog aanmelding bij pensioenverzekeraar tot stand te brengen en premies te betalen wordt dus afgewezen. Dit […]

hoed

Actuele rechtspraak 4 juli 2017

VERZOEK TOT GROEPSGEWIJZE WAARDEOVERDRACHT ZODANIG LAAT DAT NIET VOOR 1.1.2008 AFGEHANDELD. GEEN ONZORGVULDIG HANDELEN PENSIOENFONDS. Overeenkomst tot afhandeling op grond van tarieven 2008 niet aannemelijk geworden HOF Den Bosch 4 juli 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3060 Wet: 75 lid 2 Pensioenwet BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR PREMIES OP GROND VAN ART. 23 WET BPF 2000. Diverse juridische vragen ter uitwerking gesteld. […]

hoed

Actuele rechtspraak 27 juni 2017: maakt KLM verboden leeftijdonderscheid?

MAAKT KLM VERBODEN LEEFTIJDONDERSCHEID DOOR PENSIOENLEEFTIJD VOOR GROEP OUDERE WERKNEMERS WEGENS HUN LEEFTIJD NIET TE VERHOGEN?   De vliegers leggen – kort gezegd – aan hun vordering ten grondslag dat KLM met de per 1 januari 2015 in werking getreden CAO handelt in strijd met het verbod op leeftijdsdiscriminatie door de pensioenleeftijd stapsgewijs op te […]

hoed

Actuele rechtspraak 9 mei 2017: premievordering verplicht bpf verjaart 5 jaar na opeisbaarheid

PREMIEVORDERING VERPLICHT BPF VERJAART 5 JAAR NA OPEISBAARHEID. HET UITVOERINGSREGLEMENT CONSTITUEERT HET MOMENT VAN OPEISBAARHEID DOOR HET TIJDSTIP VAN NAKOMING VAN DE BETALINGSVERPLICHTING TE BENOEMEN. Hof verwerpt het verweer dat de vordering opeisbaar was vanaf het moment dat de werkgever onder de verplichtstelling viel. Aan het vorenstaande doet niet af dat van rechtswege een premie- […]

hoed

Actuele rechtspraak 1 juni 2017:geen verboden leeftijdonderscheid bij ontslaguitkering na verhoging aow-leeftijd.

GEEN VERBODEN LEEFTIJDONDERSCHEID BIJ ONTSLAGUITKERING NA VERHOGING AOW-LEEFTIJD. GEEN AANTASTING EIGENDOMSRECHT. Voormalige militaire ambtenaren van het ministerie van Defensie die een inkomensverlies lijden vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd (AOW-gat). De Voorlopige voorziening tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging AOW-leeftijd’, Stcrt. 28 september 2015, nr. 31772 voorziet bij handhaving van het einde van de uitkering […]

hoed

Actuele rechtspraak 29 maart 2017: Afstand pensioen door Dga is belast

AFSTAND PENSIOEN DOOR DGA IS BELAST. Bij de ontbinding van de b.v. op 31 december 2012 is [belanghebbendes] pensioenaanspraak verrekend met zijn schuld in rekening-courant aan de Holding. Gelet hierop is naar het oordeel van de rechtbank sprake van het afkopen of vervreemden van [belanghebbendes] pensioenaanspraak als bedoeld in artikel 19b, [lid 1] onder b, […]

hoed

Actuele rechtspraak 8 februari 2017:stamrecht na ontbinding gemeenschap valt niet in de gemeenschap

STAMRECHT BEDOELD VOOR INKOMEN NA ONTBINDING GEMEENSCHAP VALT NIET IN DE GEMEENSCHAP.  Derhalve dient ook bij de beantwoording van de vraag of een aanspraak jegens een stamrecht-BV in de huwelijksgemeenschap valt, te worden onderzocht in hoeverre die aanspraak ziet op de periode voor, respectievelijk na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Nu het gaat om de […]

hoed

Actuele rechtspraak 6 juni 2017:Kern is of de onderneming een electronisch reparatiebedrijf is

WERKINGSSFEER VERPLICHTSTELLING BPF. HOOFDZAAK CRITERIUM en KERN VAN ACTIVITEITEN. Verplichtstelling PMT. Kern is of de onderneming een electronisch reparatiebedrijf is. De onderneming stelt dat de meeste uren aan onderzoek en analyse worden besteed en met verwijzing naar Adimec dat dit de kern van haar onderneming is. Bpf stelt dat onderzoek bedoeld is om de reparatieactiviteit […]