De minister wil dat over positieve en negatieve scenario’s met de kans op een hoger of lager pensioen wordt gecommuniceerd.

Brief inzake communicatie over pensioen van de minister van SZW van 2 februari 2018

 

Inzet pensioencommunicatie

De afgelopen jaren is de communicatie van pensioenuitvoerders naar hun deelnemers verbeterd. Dit heeft veel te maken met de invoering van de Wet pensioencommunicatie, die met algemene stemmen is aangenomen in uw Kamer en op 20 mei 2015 is gepubliceerd in het Staatsblad1. Op grond van de wet moet de informatie die pensioenuitvoerders hun deelnemers geven aansluiten op de behoeften van die deelnemers en correct, duidelijk en evenwichtig zijn. Zodat de deelnemer weet hoeveel pensioen hij of zij kan verwachten. Daarbij is het belangrijk dat de deelnemer kan nagaan of dat voldoende is, zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening en daarnaar kan handelen.

Tegelijkertijd zijn deelnemers de afgelopen jaren teleurgesteld geraakt over het – vaak onverwacht – uitblijven van compensatie voor prijsstijgingen. Veel mensen meenden dat hun pensioenaanspraken volledig zeker waren. Nu dat niet zo blijkt te zijn, leidt dat tot onzekerheid over pensioen. Sommigen menen zelfs dat zij helemaal nergens meer op kunnen rekenen. Dat is misschien wel begrijpelijk, maar ook onnodig. Immers, ook al kan niet met absolute zekerheid worden gezegd op welk pensioen deelnemers zullen uitkomen, er kan wel degelijk een goede indicatie worden gegeven van het pensioen dat zij ongeveer kunnen verwachten.

Ik vind het belangrijk dat deelnemers meer dan nu inzicht krijgen in hun te verwachten pensioen en dat het helder is dat het meer of minder kan worden. Een beter inzicht creëert voor deelnemers een duidelijk handelingsperspectief. Daarom wil ik dat het enkele bedrag dat nu op www.mijnpensioenoverzicht.nl wordt getoond als het «te bereiken pensioen» wordt vervangen door drie bedragen. Die bedragen worden berekend volgens een verwacht scenario, een optimistisch scenario en een pessimistisch scenario. Dit is in lijn met de Wet pensioencommunicatie, die een gefaseerde inwerkingtreding kent2. Het communiceren met scenariobedragen is het laatste onderdeel dat nog in werking moet treden.