Uitfasering pensioen in eigen beheer uitgesteld

UITFASERING PENSIOEN IN EIGEN BEHEER UITGESTELD

De stemming over het wetsvoorstel Wet fasering pensioen in eigen beheer is uitgesteld [kamerstuk 34555, B]. De reden is de volgende blijkens de brief van de staatssecretaris van Financiën: Vanuit de praktijk bereiken mij signalen over het gebruik van de mogelijkheden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de fiscale winst te brengen. Met het oog op een ordentelijke besluitvorming in uw Kamer is het noodzakelijk inzicht te hebben in de effecten daarvan, in het bijzonder de grootte van de groep die hiervan gebruikmaakt of kan maken. Hiervoor dient nader onderzoek plaats te vinden.

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 5 januari 2017 

De vaste commissie voor Financiën heeft in aanvulling op de reeds door de Tweede Kamer gevraagde brief aan de Staatssecretaris van Financiën, op 22 december 2016 een aantal vragen en opmerkingen aan de Staatssecretaris voorgelegd n.a.v. zijn brief van 20 december 2016 over het verzoek aan de Eerste Kamer om uitstel van de stemmingen over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Kamerstuk 34 555, nr. 9).